ÚvodNositelé projektu

Představení Regionální rozvojové agentury Východní Moravy

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy se sídlem na Třídě Tomáše Bati 5146 ve Zlíně je už od roku 1998 partnerem veřejné správy, podnikatelů i neziskových organizací při snaze o efektivní čerpání evropských i státních dotací a dále také při tvorbě strategických rozvojových dokumentů a sektorových analýz. Agentura je v současné době zájmovým sdružením právnických osob, kdy aktuálně jsou členy sdružení Krajská hospodářská komora, Sdružení měst a obcí Východní Moravy, sdružující ve Zlínském kraji 82 obcí, Institut pro regionální spolupráci a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Agentura byla v minulosti aktivní především v regionu Východní M​oravy – Zlínského kraje, v současné době působí plně na území Moravy i Slezska a sporadicky také v Čechách. Za dobu své existence zprostředkovala Regionální rozvojová agentura Východní Moravy svým klientům přes 3 miliardy z nejrůznějších dotačních titulů. V polovině roku 2019 agentura zaměstnávala 12 osob.

budova.png
 

Predstavenie Regionálnej rozvojovej agentury Púchov

Regionálna rozvojová agentúra Púchov bola založená v roku 2007 ako záujmové združenie právnických osôb. Hlavným dôvodom založenia bola podpora investícií do rozvoja regiónu a efektívnej spolupráce medzi obcami, podnikateľmi a subjektmi tretieho sektora.
Cieľom RRA Púchov je odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónu a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj. V súčasnosti pravidelne informuje subjekty o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ, ale i štátnych dotácií, a to najmä prostredníctvom webovej stránky, e-mailom, či pravidelnými seminármi a školeniami, ktoré organizuje. Okrem samotného informovania agentúra poskytuje služby spojené s vypracovaním projektových žiadostí, ale i samotný externý manažment. Práve prostredníctvom týchto nástrojov sa vo veľkej miere zvýšil počet podaných žiadostí v regióne a dochádza tak k pravidelnej podpore rozvojových aktivít v území.
RRA Púchov poskytuje aj služby spojené s vypracovaním projektových zámerov, plánovacích a rozvojových dokumentov. V roku 2015 vypracovala Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre 37 obcí a ďalším poskytovala bezplatné konzultácie k ich spracovaniu. Preto možno tvrdiť, že agentúra má skutočný a reálny prehľad o aktuálnej situácií v regióne.
Aj na základe informácií o potrebách obcí a podnikateľov agentúra realizuje vlastné rozvojové projekty pre čo najväčší počet cieľových skupín v oblasti vzdelávania, cestovného ruchu, rozvoja podnikania, životného prostredia a zachovania tradícií. Tieto projekty sa osvedčili ako nástroj komplexného rozvoja a spolupráce subjektov v regióne čo je jedným zo základných cieľov Regionálnej rozvojovej agentúry Púchov.

alexandra_hotel.png
RRA Púchov prezentuje región na výstave Agrokomplex