ÚvodVzorové žádosti o dotace

V rámci našeho proejktu jsme pro Vás zpracovali ukázkové žádosti o dotaci k následujícím dotačním programům:

1. Fond malých projektů 2014 – 2020         Interreg V.A Sk-CZ
 
Základní informace:
    Podpora malých projektů na regionální úrovni.
    Evidentní přeshraniční dopad.
    Zapojení přeshraničního partnera.
    Objem vyčleněných prostředků z ERDF 9 013 945 EUR (10% z celkové alokace programu).
    Objem prostředků v ČR i SR přibližně stejný (ČR 4 513 945 EUR, v SR 4 500 000 EUR).
    Celková vyčleněná částka podpory z ERDF pro malé projekty v ČR činí 3 791 713,66 EUR.
 
Cílem podpory FMP je jednak vytváření přeshraniční integrace a posílení dlouhodobých forem spolupráce, stejně tak jako vytváření a posilování kontaktů, trvalá přeshraniční spolupráce obyvatel, regionů a regionálních struktur.

Zkušenosti ukázaly, že Fond malých projektů je účinným mechanismem k podpoře akcí malého rozsahu a umožňuje využívání prostředků na podporu rozpočtově malých, ale z hlediska významu velmi přínosných projektů pro navazování a rozšiřování kontaktů mezi partnery z obou částí hranice.
 
Vzorová žádost o podporu zde

2. Integrovaný regionální operační program - Podpora sociálního bydlení

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Za účelem eliminace segregace byly nákup a výstavba sociálních bytů znemožněny ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách, jejichž seznam je přílohou pravidel výzev.
 
Vzorová žádost o podporu zde

3. Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora revitalizace území 2019
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.
 
Vzorová žádost o podporu zde
 
V případě zájmu o bližší informace, či pokud narazíte na nesrovnalost v dokumentech neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře zde