ÚvodDotační programy ČR

Podstatou kohezní politiky Evropské unie, čili sociální územní a hospodářské soudržnosti je snižování ekonomických rozdílů mezi hospodářskými úrovněmi jednotlivých regionů (z pravidla NUTS 2) společenství. Základním nástrojem sloužící k naplňování těchto cílů jsou tzn. Evropské strukturální a investiční fondy sestávající se z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu.
Tyto fondy mají v současné době dále za úkol přispět k naplňování strategie Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. V návaznosti na výše uvedenou strategii byly v Dohodě o partnerství ze dne 17.12. 2013 pro programové období 2014 – 2020 definovány národní rozvojové priority k jejichž naplňování dochází prostřednictvím jednotlivých operačních programů, kdy každý z těchto programů se zaměřuje na specifické oblasti včetně územní spolupráce překračující hranice členských států.
24 mld. Euro v aktuálním programovém období 2014 – 2020 je v České republice rozděleno do 10 operačních programů a dále také na území Česka působí celkem 5 Programů Evropské územní spolupráce (dva s NSR a dále pak po jednom s každou další sousední zemí). Jednotlivé operační programy a program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika si přiblížíme níže.

 
Alokace operačních programů v České republice, zdroj: Dotace.eu
 
Operační program Doprava
Tento program s nejvyšší alokací navazuje na OP Doprava z programového období 2007 – 2013. Řídícím orgánem bylo ustanoveno Ministerstvo dopravy. Hlavní náplní tohoto programu je především výstavba a obnova důležité dopravní  - železniční, silniční, letecké a vodní infrastruktury spadající především do TEN – T (transevropské dopravní sítě). Částečně program poskytuje dotace na podporu výstavby páteřní sítě dobíjecích stanic a nákup nových dopravních prostředků hromadné přepravy šetrných k životnímu prostředí.  Webové stránky programu jsou: http://www.opd.cz
 • Stavby dálnic, silnic, železnic včetně modernizace
 • Podpora říční plavby
 • Výstavba dobíjecích stanic
 
Integrovaný regionální operační program
Tento druhý finančně nejvýznamnější operační program, dostupný na http://www.irop.mmr.cz , vznikl v programovém období sloučením jednotlivých regionálních operačních programů, jehož administrátorem se stalo Centrum regionálního rozvoje, které je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj. Tento operační program je členěn do celkem čtyř tematických prioritních os.
Prioritní osa Doprava: v rámci této osy je možné čerpat dotace na výstavby a rekonstrukce chodníků, cyklostezek, silnic II. a III. tříd, nákupy nízkoemisních vozidel a vozidel pro integrovaný záchranný systém. Alokace osy činí 1,6 mld. Euro.
Prioritní osa Lidé: z této oblasti jsou dotovány projekty zaměřující se na rozvoj sociálních služeb, vznik sociálního bydlení, rozvoj vysoce specializované péče v nemocnicích, ale také podpora zřízení a obnovy odborných učeben na základních a středních školách a v neposlední řadě realizace energeticky úsporných opatření v rámci bytových domů a vznik komunitních center. Alokace osy činí 1,8 mld. Euro.
Prioritní osa Instituce: náplní této osy je nejen podpora obnovy památek UNESCO a národních kulturních památek, ale také investice směřující do rozvoje e-govermentu a kyberbezpečnosti úřadů. Osa rovněž umožňuje financování vzniku územních studií krajiny a intravilánu. Pro tuto oblast bylo na programové období do roku 2020 vyčleněno 0,8 mld. Euro.
Prioritní osa – komunitně vedený místní rozvoj: účelem této oblasti je zajištění financování provozních a animačních služeb tzv. Místních akčních skupin, které jsou jedním z prvků integrovaných nástrojů. Část alokace osy pak míří rovněž na realizaci naplňování strategií MAS, které jsou v souladu se specifickými cíli IROP 1.2, 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3. Alokace osy činí 0,39 mld. Euro.
 • Realizace odborných učeben, bezbariérovosti v základních školách
 • Rozvoj sociálních služeb
 • Stavba chodníků a cyklostezek
 • Výstavba přestupních terminálů a parkovišť
 • Posílení kyberbezpečnosti úřadů
 • Nákup cisteren a techniky pro IZS
 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Jak už název napovídá, tento operační program je určen především pro podnikatelské subjekty, které mohou zažádat o podporu inovativních projektů, marketingových aktivit na výstavách v zahraničí či využít dotace na nákup nových technologií, revitalizaci brownfields pro podnikatelské využití případně řešit otázku energetických úspor stávajících objektů a výrobních procesů. Míra podpory se odvíjí od velikosti subjektu, kdy malé firmy mohou získat 45 %, střední 35 % a velké 25 % dotaci. Řídícím orgánem je ustanoveno Ministerstvo průmyslu, webové stránky programu jsou dostupné na webu: https://www.agentura-api.org
 • Podpora vysokorychlostního internetu
 • Nákup technologií pro začínající podnikatele
 • Energicky úsporná opatření výrobních objektů
 • Podpora marketingových aktivit
 • Revitalizace brownfields
 • Podpora podnikového vývoje a inovativních postupů
 • Nákupy elektromobilů
 
Výzkum vývoj a vzdělávání
Tento program, dostupný na https://opvvv.msmt.cz , spadající do gesce Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy má za hlavní úkol přispět k posunu české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice produkující výrobky s vysokou přidanou hodnotou, která se vyznačuje vzdělanou a kreativní pracovní silou. Cílem tak má být konkurenceschopná ekonomika. Za tímto účelem byly v rámci OP ustanoveny tři prioritní osy.
Posilování kapacit pro kvalitní výzkum: tato osa si klade za cíl zlepšit spolupráci v oblasti výzkumu a zajistit lepší infrastrukturní podmínky pro budoucí výzkumníky.
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj: zaměřuje se na zkvalitnění vzdělávání v oblasti terciálního vzdělání, propojování výuky a výzkumu
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělání: zaměřena na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Osa se také zaměřuje na snazší přechod dětí z předškolního vzdělávání do základních škol, ve kterých je kladen důraz na vzdělávání v klíčových kompetencích
 • Mezinárodní mobilita výzkumných týmů
 • Pregraduální vzdělávání
 • Inovace v pedagogice
 • Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj
 • Zvyšování kapacit neformálního vzdělávání
 
Operační program životní prostředí
Tento operační program, dostupný na https://www.opzp.cz , který spadá pod Ministerstvo životního prostředí se člení do pěti prioritních os dle zaměření.
První osa – čistota vody je určena především na výstavbu čistíren odpadních vod, kanalizací, vodovodů.
Druhá osa – kvalita ovzduší je určena na snižování exhalací ze stacionárních zdrojů. Z této osy se financují například kotlíkové dotace pro domácnosti.
Třetí osa – zpracování odpadů poskytuje dotace na systémy předcházející vzniku odpadů – například door to door systémů či na nákup kompostérů. Další oblastí je podpora separace odpadů, kdy je podporována výstavba třídících linek, sběrných dvorů či sběrných hnízd v obcích. Tato osa nabízí také příspěvky na nákup odpadových svozových prostředků.
Čtvrtá osa – ochrana přírody řeší boj proti invazivním druhům, realizaci krajinných struktur v podobě mokřadů, biokoridorů a dále také revitalizace sídelní zeleně.
Pátá osa – energetické úspory se věnuje energeticky úsporným opatřením v objektech občanské vybavenosti a také nabízí podporu na výstavbu nových veřejných budov.
 • Výstavba vodovodů, kanalizací, ČOV
 • Energetické úspory veřejných budov
 • Hospodaření se srážkovými vodami v podobě zelených střech, retenčních nádrží
 • Realizace mokřadů, biocenter a ÚSES
 • Výstavba sběrných dvorů a pořízení nádob na separace odpadů
 
Program rozvoje venkova
Tento program, který zpravuje Ministerstvo zemědělství nabízí dotace například na nákup techniky pro práci a údržbu v lesích. Zemědělské podniky mohou získat podporu na stavby a technologie pro živočišnou, rostlinou a školkařskou výrobu. Program pak dále nabízí potravinářským podnikům podporu na nákup strojů pro zpracování zemědělských produktů a dále také spolufinancuje investice do skladování a monitoringu kvality produktů. V oblasti lesního hospodářství pak podpora programu cílí na zmírňování následků kalamit přírodních pohrom. V neposlední řadě také na obnovu a výstavbu lesních cest kategorie L1 L2. Program je dostupný na https://www.szif.cz
 • Nákup lesnické techniky
 • Budování a obnova obchodů
 • Stavba lesních hřišť a naučných stezek
 • Výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení pro zemědělce
 • Podpora meliorací
 • Řešení kalamit a živelných pohrom
 
Operační program zaměstnanost
Základním úkolem tohoto programu je zlepšování lidského kapitálu. Toho se daný program snaží dosáhnout podporou dalšího vzdělávání například programem POVEZ, adaptabilitou zaměstnanců a zaměstnavatelů – dětskými skupinami a kluby pro děti, podporou zdravotních služeb, či sociálním začleňováním a bojem s chudobou. Program také nabízí podporu veřejné správě, která může získat dotace na tvorbu strategických rozvojových dokumentů, školení zaměstnanců či tvorbu pasportů. Program je dostupný na https://www.esfcr.cz
 • Podpora paliativní péče
 • Podpora vzniku a provozu dětských skupin a dětských klubů
 • Podpora sociálního podnikání
 • Podnikové vzdělávání zaměstnanců
 
Technická pomoc
Prostřednictvím tohoto programu jsou čerpány mzdové finanční prostředky, rovněž jsou z tohoto programu hrazeny semináře k výzvám či výdaje spojené s fungováním Center regionálního rozvoje.
 
Praha pól růstu
Tento program nabízí žadatelům na území města Prahy podporu z celkem čtyř prioritních os – posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelnou mobilitu a energetické úspory, podporu sociálního začleňování a boje s chudobou a podporu vzdělávání a zaměstnanosti. Program je dostupný na http://penizeproprahu.cz
 • Nákup bezemisních elektrobusů
 • Podpora inovační infrastruktury
 • Inkluze a multikulturní vzdělávání
 • Podpora povrchové městské dopravy
 
Program rybářství
Cílem tohoto programu je rozvoj udržitelného chovu ryb včetně zavádění moderních intenzivních chovatelských systémů. Operační program je dostupný na webu: https://www.szif.cz/cs/opr2014
 • Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
 • Investice do akvakultury
 • Investice do zpracování produktů
 • Podpora nových chovatelů