ÚvodInspirativní projekty Komunitní centrum Hostětín

Komunitní centrum Hostětín

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program
Náklady akce celkem: 10 734 074 Kč
Požadovaná dotace: 9 660 666 Kč

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, rekreačních, kulturních a vzdělávacích aktivit v obci Hostětín tak, aby byly poskytovány služby a aktivity pro maximální možný počet klientů a návštěvníků prostřednictvím vzniku Komunitního centra Hostětín. V KC jsou provozovány tyto sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66), Sociálně terapeutické služby (§67) - služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou provozovány v rámci komunitního centra další vzdělávací, kulturní a rekreační aktivity. Prozatím je rozhodnuto o následujících aktivitách: cvičení pro seniory a OZP, vzdělávací aktivity a workshopy, kurzy tradičních ručních prací, předčítání seniorům a další dle analýzy potřebnosti. Předkládaný projekt počítá s rekonstrukcí objektu v obci Hostětín, který bude sloužit pro účely komunitního centra. V minulosti tento objekt fungoval coby jednotřídní základní škola. Cíle bylo dosaženo rekonstrukcí a přístavbou objektu na č. p. 22. V rámci předloženého projektu byla řešena kompletní rekonstrukce. Prostorový tvar stávajícího objektu zůstal zachován. K celkové hmotě navrženého stavu přibyla ze severní strany jednopodlažní přístavba. Přístavba byla finančně nejnáročnější částí stavebních prací v rámci rozpočtu. Ve zbývající části objektu byla provedena kompletní rekonstrukce vnitřních prostor. V rámci vedlejších nákladů došlo taktéž k úpravám venkovních prostor (venkovní zpevněné plochy a zeleň). V souladu se specifickým cílem 2.1 IROP: zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi tak byla v rámci projektu řešena podporovaná aktivita „Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby“. Projekt proto přispěl k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k dosažení národního cíle počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením.

Budova-komunitniho-centra-pred-realizaci.pngBudova komunitního centra před realizací, autor: K-PROJEKT Luhačovice