ÚvodAktuality MZe Informace o nových právních předpisech

MZe Informace o nových právních předpisech

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí podpory na provádění opatření v odvětví produktů včelařství

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě

Návrh vyhlášky o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření provádění opatření v oblastech s přírodními omezeními

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

Návrh vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

Návrh vyhlášky o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Návrh vyhlášky o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

Návrh vyhlášky o požadavcích na pokrmy

Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Návrh vyhlášky o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

Připravovaná legislativa Ministerstva zemědělství