ÚvodAktuality MZe Informace o nových právních předpisech

MZe Informace o nových právních předpisech

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky EU

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Návrh nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě

Návrh vyhlášky o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření provádění opatření v oblastech s přírodními omezeními

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

Návrh vyhlášky o požadavcích na pokrmy

Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Návrh vyhlášky o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

Připravovaná legislativa Ministerstva zemědělství