ÚvodRozvojová strategie přeshraničního regionu území Zlínského a Trenčianského kraje

Strategie rozvoje Přeshraniční spolupráce představuje základní strategický rozvojový dokument, jehož cílem je podpořit udržitelný rozvoj a prohloubit spolupráci mezi řešenými oblastmi vyskytujících se ve Zlínském a Trenčianském kraji.  Strategie rozvoje je založena na analýze veřejně dostupných dat, statistických ukazatelů a rešerši rozvojových dokumentů na místní úrovni. Struktura dokumentu je rozdělena do tradičních kapitol, které se věnuji jednotlivým oblastem. Základní kostru dokumentu společně tvoří analytická a návrhová část.  

Analytická část poskytuje zjištění v klíčových oblastech rozvoje, které se staly zásadními vstupy pro tvorbu návrhové části. Analytická část zahrnuje celkem 6 zkoumaných oblastí:
  • obyvatelstvo 
  • ekonomický rozvoj 
  • vybrané dopravní oblasti 
  • kultura 
  • správa území
  • spolupráce a vnější vztahy 
  • SWOT analýza

Za stěžejní část kapitoly obyvatelstvo zaujímá sociálně-demografická analýza. V rámci analýzy jsou znázorněna data charakterizující jednotlivé kraje obecně a následně je věnována pozornost na jednotlivé obce. Jedná se o data znázorňující vývoj a počet obyvatelstva, migrace a přirozená měna a stárnutí obyvatelstva. Počet obyvatel je ovlivněn širokou škálou charakteristik vázaných k osobám i k územím samotným. Mezi jednotlivými obcemi a městy a s ohledem na individuální charakteristiky, mírně převládá negativní trend ve snižování počtu a zvyšování stárnutí obyvatel.  Z dlouhodobého hlediska však nedochází k výraznějším změnám, které by měly výrazný dopad v udržitelný rozvoj. Některé obce však vykazují čísla odchylující se značně od průměru. Tyto skutečnosti jsou daný především velikosti území, kdy se jedná především o menší obce. Migrace a přirozená měna obyvatel má tak vyšší vliv na vývoji.

Ekonomický rozvoj podává základní informace vybraných oblastí – nezaměstnanosti, hospodářství a sociální tématiky s ohledem na veřejně dostupné informace.

Vybrané dopravní oblasti se v dokumentu zaměřují převážně na základní druhy dopravy, které jsou nejběžněji využívány ve zkoumaných oblastech. Jedná se zejména o silniční a železniční dopravu. Ve vztahu silniční a železniční dopravě k dopravní dostupnosti lze mluvit o relativně dobré propojenosti okolních měst. Avšak z hlediska silniční dopravy je nutné poukázat zejména na problémy týkající se neuspokojující vzdálenosti obcí a měst k nejbližším dálničním trasám spojující klíčové rozvojové oblasti ČR a SR.

Kapitola Kultury podává základní charakteristiky zajímavých památek, kulturních tradic podporovaných na územích a přírodních zajímavostech. Kultura je v řešených oblastech hojně podporována a mnohé menší obce si kulturními událostmi vynahrazují nedostatky plynoucích z jiných zaostávajících rozvojových oblastí. Většina území si zakládá na svých tradicích, které se snaží udržovat a vytváří tak příjemnější a pestřejší společenské klima.

Správa území, spolupráce a vnější vztahy znázorňuje především rozpočty jednotlivých obcí a měst. Z hlediska dlouhodobého vývoje převládá konstantní saldo příjmů a výdajů. Zároveň jsou zde podány příklady spolupráce vybraných obcí a možnosti budování a vyhledávání nových partnerů. Kapitola rovněž reflektuje vývojové trendy na evropské úrovni a formování podoby kohezní politiky do roku 2020. Kladen je zde důraz na program Přeshraniční spolupráce Slovenska republika – Česká republika do roku 2020.

Důležitým prvkem analytické části je SWOT analýza a její závěry. Tato oblast identifikuje základní silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti. Mezi dominantní prvky území jako celku lze obecně zařadit kulturní život a přírodní zajímavosti, podporu strategického plánování zejména v oblastech SR a přítomnost volnočasových sdružení, spolků a organizací. Mezi hlavní nedostatky a nepříznivé aspekty lze označit tradiční stárnutí obyvatelstva a nejasnost budoucího rozvoje zejména v obcích ČR.

Návrhová část obsahuje základní strategické cíle a opatření, které formulují způsoby naplňování vize ve sledovaném období. Konkrétně popsaná opatření se opírají o závěry analytické části. Jsou zde uvedeny stručné popisy vybraných návrhů, u kterých lze předpokládat pozitivní dopad při jejich implementaci – např. rozvojový koncept Smart city, který se stává aktuálním celosvětovým tématem; podpora participace obyvatel na rozhodování, která sehrává nedílnou součást při řešení otázek území či například budování inteligentní dopravy.

Kompletní rozvojová strategie ke stažení zde