ÚvodDotační programy SR

Ve Slovenské republice je pro programové období 2014 – 2020 schváleno celkem 8 operačních programů. A dále pak 4 programy přeshraniční spolupráce (Slovensko – Česká republika, Maďarsko – Slovensko, Slovensko – Rakousko, Polsko – Slovensko
 
Operačný program Výskum a inovácie
Celková alokácia OP VaI zo zdrojov EÚ predstavuje 2,26 mld. eur, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.
 
Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Aktivity v rámci prioritnej osi 1 budú realizované v menej rozvinutom regióne v identifikovaných oblastiach potrieb pre zvýšenie výkonnosti systému VVaI a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských výskumných tímov, ako aj stimulovanie záujmu podnikateľských subjektov v investovaní do VVaI.

Prioritná os 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
Aktivity prioritnej osi 2 sú zamerané na posilnenie výskumno-vývojových, inovačných a podnikateľských kapacít v priemysle a službách v Bratislave, konsolidáciu a integráciu podporených výskumno-vývojových kapacít vo výskumných inštitúciách (štátnych, verejných, neziskových) a priemysle v programovom období 2007 – 2013 so zohľadnením kľúčového významu BSK pre ďalší rozvoj týchto kapacít, najmä vo vzťahu k susedným krajinám, ako aj na podporu spolupráce akademického sektora a podnikateľskej sféry a podporu účasti výskumných inštitúcií vo vybraných druhoch medzinárodných projektov.

Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP .
Prostredníctvom aktivít prioritnej osi 3 sa bude v menej rozvinutých regiónoch SR stimulovať podnikanie, najmä prostredníctvom uľahčovania ekonomického využívania nových myšlienok, vzniku nových firiem a zvýšenia miery ich prežitia na trhu, vytvorenia vhodných podmienok pre podporu rastu a inovatívnosti, rozvoja nových obchodných modelov pre MSP a internacionalizácie, a to za účelom dosiahnutia očakávaných výsledkov definovaných pri jednotlivých špecifických cieľoch.

Prioritná os 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
Prioritná os 4 kombinuje aktivity zamerané na zabezpečenie financovania s aktivitami poradenstva a podporných služieb s cieľom zabezpečiť dlhodobý rast konkurencieschopnosti MSP. Realizované opatrenia vytvoria predpoklady na riešenie zlyhaní trhu identifikovaných v BSK (medzera vo financovaní, vysoká miera podnikateľskej aktivity v kombinácii s nízkou inovatívnosťou podnikateľských aktivít). Aktivity zahrnuté do prioritnej osi umožnia MSP rozvinúť svoj potenciál a zvýšiť svoje zručnosti a kompetencie, a tak vytvoria predpoklady pre aplikáciu inovácií v sektore MSP a zapojenie sa MSP do aktivít v oblasti komercializácie výsledkov vedecko-výskumného procesu realizovaných v rámci tematického cieľa 1.
 
Operačný program Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia SR zastrešuje Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) zameraný na štyri hlavné priority: udržateľné využitie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, prispôsobenie sa nepriaznivým vplyvom zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, podpora manažmentu rizík, núdzového manažmentu a odolnosti v núdzových situáciách spôsobených zmenou klímy, energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach. Celková alokácia na tento program je cca. 3,13 mld. eur.
 
Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 • Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
 • Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd
 • Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody a opatrenia k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
 • Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity
 • Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
 • Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží
 
Prioritná os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
 • Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
 • Zlepšenie účinnosti sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu
 
Prioritná os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
 • Zvýšenie úrovne pripravenosti a efektívnosti manažmentu  na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
 • Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík
 
Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektorech
 • Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
 • Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
 • Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 • Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou
 • Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
 
Integrovaný regionálny operačný program
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je riadiaca inštitúcia pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) zameraný na päť hlavných priorít: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj riadený komunitou. Celková alokácia na tento program je cca. 1,75 mld. eur.
 
Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
 • cesty II. a ich napojenie na TEN-T a cesty I. triedy,
 • verejná osobná doprava a nemotorová osobná doprava.
 
Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
 • vzdelávanie – budovanie centier odborného vzdelávania, SŠ, ZŠ (len vybavenie odborných učební) a MŠ,
 • sociálna infraštruktúra – zariadenia komunitnej starostlivosti, deinštitucionalizácia,
 • zdravotníctvo – budovanie infraštruktúry centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.
 
Prioritná os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónech
 • podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
 
Prioritná os 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
 • podpora energetickej efektívnosti verejných budov,
 • vodné hospodárstvo,
 • zelená infraštruktúra.
 
Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou
 • podpora budovania kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou,
 • podpora zameraná na tvorbu pracovných miest,
 • podpora vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami.
 
Operačný program Ľudské zdroje
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR administratívne zastrešuje Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorý sa bude realizovať pomocou mäkkých a tvrdých (investičných) opatrení v nasledovných prioritách: vzdelávanie, iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zamestnanosť, sociálne začlenenie, integrácia marginalizovaných rómskych komunít, technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Celková alokácia na tento program je cca. 2,2 mld. eur.
 
Prioritná os 1 Vzdelávanie
 • Zvýšiť kvalitu vzdelávania na úrovni ZŠ, odborného vzdelávania, VŠ a celoživotné vzdelávania
 
Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
 • Zavedenie záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
 
Prioritná os 3 Zamestnanosť
 • Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
 • Zlepšiť prístup na trh práce
 • Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života
 • Znížiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na pracovnom trhu a v príprave na povolanie
 • Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti
 
Prioritná os 4 Sociálne začlenenie
 • Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti
 • Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
 • Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
 • Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné postupy pre výkon prevencie a začleniť ich do celoštátneho systému zdravotnej starostlivosti
 
Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
 • Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít
 • Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít
 • Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania
 
Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
 • Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
 • Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
 • Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach s prítomnosťou MRK
 
Operačný program Efektívna verejná správa
 
Ministerstvo vnútra SR administratívne zastrešuje Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorý podporí nasledujúce priority: posilnenie inštitucionálnych kapacít a zvýšenie efektívnosti verejnej správy, a to prostredníctvom skvalitňovania systémov riadenia a optimalizáciou procesov verejnej správy; modernizáciou riadenia ľudských zdrojov a zvyšovaním kompetencií zamestnancov verejnej správy; transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a dôsledným uplatňovaním princípov 3E, ako aj zefektívnenie súdneho systému, zvýšenie vymožiteľnosti práva a posilnenie nezávislosti súdneho systému. Celková alokácia na tento program je cca. 278 miliónov eur.
 
Prioritná os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
 • Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
 • Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov
 • Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E
 
 
Prioritná os 2 Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
 • Zvýšená efektívnosť súdneho systému
 • Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému
 
Operačný program Rybné hospodárstvo
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má na starosti Operačný program Rybné hospodárstvo (OP RH), ktorý prispeje najmä k zvýšeniu konkurencieschopnosti a domácej produkcie akvakultúry vrátane spracovania, k zvýšeniu kvality a pridanej hodnoty produktov, k zefektívneniu a racionalizácii výrobných procesov, zvýšeniu, resp. udržaniu zamestnanosti v sektore,k zvýšeniu efektívnosti využívania zdrojov, a to so zreteľom na ochranu životného prostredia, ďalej k zlepšeniu zberu údajov za sektor akvakultúry a spracovania a ich vypovedacej schopnosti, vrátane vykonávania systému Únie na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v súlade so Spoločnou rybárskou politikou EÚ. Celková alokácia na tento program je cca. 15,7 milióna eur.
 
Priorita Únie 2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach
 
 • Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry, vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä v MSP
 • Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje
 
Priorita Únie 3 Podpora vykonávania SRP
 • Zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí, ako aj zlepšenie zberu a správy údajov
 • Poskytovanie podpory monitorovaniu, kontrole a presadzovaniu, a tým zlepšeniu inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej správy bez zvyšovania administratívnej záťaže
 
Priorita Únie 5 Podpora marketingu a spracovania
 • Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry
 • Podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh
 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má na starosti Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II), ktorý podporí nasledujúce priority: trvalo udržateľnú dopravu a odstraňovanie kapacitných obmedzení v kľúčových sieťových infraštruktúrach a zlepšenie dostupnosti, využitia a kvality informačných a komunikačných technológií pomocou rozširovania širokopásmového pripojenia, zavádzania vysokorýchlostných sietí a podpory prijímania vznikajúcich technológií a sietí pre rozvoj digitálneho hospodárstva. Celková alokácia na tento program je cca. 3,967 miliardy eur.
 
Prioritná os 1 Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
 • Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy
 • Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE)
 • Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov
 
Prioritná os 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)
 • Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest
 
Prioritná os 3 Verejná osobná doprava
 • Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
 • Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
 
Prioritná os 4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
 • Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave
 
Prioritná os 5 Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
 • Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy (mimo TEN-T CORE)
 • Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (mimo TEN-T CORE)
 
Prioritná os 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
 • Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest
 • Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. Triedy
 
Prioritná os 7 Informačná spoločnosť
 • Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
 • Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike
 • Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a občanov
 • Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát
 • Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu
 • Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
 • Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu
 • Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
 
Program rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR administratívne zastrešuje Program rozvoja vidieka (PRV), ktorý je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora, udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest. Celková alokácia na tento program je cca. 1,55 miliardy eur.
 
Oblasti podpory:
 • Zvyšovanie efektivity všetkých výrobných faktorov a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty podnikov v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve
 • Usporiadanie vlastníctva, konsolidácia pôdy a zlepšenie infraštruktúry
 • Podpora predaja domácej produkcie cez odbytové organizácie výrobcov a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov
 • Rast pridanej hodnoty zvyšovaním kvality domácej poľnohospodárskej produkcie a stimuláciou živočíšnej výroby v chovoch AW
 • Prevencia pred negatívnymi dôsledkami povodní, s negatívnym dopadom na potenciál poľnohospodárskej výroby a zvýšenie vodozádržnej kapacity územia
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie podielu využívania OZE
 • Eliminácia dopadov a adaptácia pôdohospodárstva na zmeny klímy
 • Posilnenie vedomostnej základne, transferu znalostí a inovačnej výkonnosti a spolupráce poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva, ktorá podporí vývoj nových produktov, postupov a technológií
 • Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR
 • Zachovanie biodiverzity a zvýšenie environmentálnej výkonnosti podpôr na ochranu biodiverzity
 • Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou a zachovanie kvality vôd
 • Prevencia proti prírodným katastrofám v lesoch, posilnenie ochrannej funkcie lesov a obnova po prírodných katastrofách
 • Vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku
 • Zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia
 • Rozvoj IKT vo vidieckych obciach