ÚvodRegionální operační programy ROP NUTS II Střední Čechy

ROP NUTS II Střední Čechy

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy je určen pro region soudržnosti Střední Čechy, který je totožný se Středočeským krajem. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží.

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, provozovatelé drážní dopravy, profesní a zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, veřejné výzkumné instituce a další.

Kdo má ROP Střední Čechy na starosti?

Řídícím orgánem ROP SČ je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy.

Jak je ROP Střední Čechy financován?

ROP SČ je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy (ROP SČ) spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 559,08 mil. €, což činí přibližně 2,09 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 98,66 mil. €.

Jaké projekty jsou z ROP Střední Čechy financovány?

ROP SČ obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 2007.

Doprava

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 232,6 mil. €, tj. 41,6 % ROP SČ

Např. rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy vč. odstraňování dopravních závad, úprava nebezpečných míst a nevyhovujících křižovatek, budování protihlukových stěn, obchvatů, protiprašných opatření, mimoúrovňová křížení biokoridorů, výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, rozvoj infrastruktury pro leteckou dopravu, rekonstrukce nevyhovujících a výstavba nových zastávek veřejné dopravy včetně bezbariérové úpravy a souvisejícího vybavení, zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému "Park and Ride" u železničních zastávek a významných autobusových terminálů, obnova vozového parku se zřetelem na ekologický provoz a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů apod.

Cestovní ruch

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 100,6 mil. €, tj. 18,0 % ROP SČ

Např. vybudování, rozšíření či modernizace ubytovacího zařízení s doplňkovými službami (multifunkční sportovní zařízení vč. půjčoven sportovních potřeb aj.), budování turistických stezek vč. doprovodné infrastruktury, budování cyklostezek a cyklotras, rekonstrukce a revitalizace kulturních památek, zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému, tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů a dalších marketingových nástrojů, vybudování, rekonstrukce a obnova skanzenů, muzeí apod.

Integrovaný rozvoj území

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 206,9 mil. €, tj. 37,0 % ROP SČ

Např. přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací, odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží, hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, obnova a rekonstrukce stávajících objektů, modernizace a obnova infrastruktury veřejných služeb, pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj apod.

Technická pomoc

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 19,0 mil. €, tj. 3,4 % ROP SČ

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení ROP SČ, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, zajištění publicity programu, poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu apod.