ÚvodRegionální operační programy ROP NUTS II Severozápad

ROP NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad je určen pro region soudržnosti Severozápad sestávající z Karlovarského a Ústeckého kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku, profesní a zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další.

Kdo má ROP Severozápad na starosti?

Řídícím orgánem ROP Severozápad je Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad.

Jak je ROP Severozápad financován?

ROP SZ je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP SZ) spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 745,91 mil. €, což činí přibližně 2,79 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 131,63 mil. €.

Jaké projekty jsou z ROP Severozápad financovány?

ROP SZ obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 11. 12. 2007.

Regenerace a rozvoj měst

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 288,6 mil. €, tj. 38,7 % ROP SV

Např. stavební obnova nebo dostavba budov včetně související dopravní a technické infrastruktury, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity, regenerace brownfields, související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, modernizace a fyzická obnova základních a středních škol, modernizace vybavení základních, středních a vyšších odborných škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociální péče (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením), modernizace a rekonstrukce a vybavení krajských zdravotnických zařízení apod.

Integrovaná podpora místního rozvoje

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 32,5 mil. €, tj. 4,4 % ROP SV

Např. společná setkání k ustavení neformálního místního partnerství, vyhodnocení místních potřeb a vypracování jednoduchého místního akčního plánu, zpracování informačních materiálů a médií k iniciativě místního rozvoje, území aj., stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, vč. značení a úprav pro tělesně postižené, rekonstrukce a výstavba chodníků, pěších zón, veřejného osvětlení, místních komunikací vč. parkovacích ploch, renovace a zakládání veřejných parků, rekreačních zón, rekonstrukce a obnova historických a kulturních památek bez vazby na cestovní ruch, rekonstrukce a výstavba dětských hřišť, ploch pro volnočasové aktivity, výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích, sociálních a zdravotnických institucí, rekonstrukce a regenerace využití zchátralých objektů a výrobních areálů brownfields pro ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou vybavenost apod.

Dostupnost a dopravní obslužnost

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 262,0 mil. €, tj. 35,1 % ROP SV

Např. rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy, příprava projektů a související projektové dokumentace, modernizace a rozvoj regionálních letišť, rozvoj labské vodní cesty, rekonstrukce a budování dopravních terminálů, rozvoj tratí MHD, budování parkovišť v rámci systému "park & ride", budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy, rekonstrukce a modernizace železničních stanic, nákup, popř. rekonstrukce vozidel kolejových systémů MHD a veřejné hromadné dopravy a vozidel MHD apod.

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 142,6 mil. €, tj. 19,1 % ROP SV

Např. obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku (cyklostezky, naučné stezky, hippostezky, lyžařské trasy a areály, vč. odpočívadel aj.), modernizace a úpravy lázeňské infrastruktury, revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví, výstavba a modernizace lehkých sezónních ubytovacích zařízení vč. související doplňující infrastruktury (např. veřejná tábořiště, chatové osady), výstavba nových či přístavba rozšiřující ubytovacích či stravovacích kapacit, rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center, podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu apod.

Technická asistence

Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 20,1 mil. €, tj. 2,7 % ROP SV

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení ROP SZ, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, zajištění publicity programu, podpora přípravy a realizace projektů apod.