ÚvodEvropská územní spolupráce OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko je určen pro české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský, z polské strany jde o regiony jeleniogórsko-wałbrzyského, opolského, rybnicko-jastrzębského a bielsko-bialského.

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce, svazky obcí, Euroregiony, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, hospodářské komory a další.

Kdo má OP ČR - Polsko na starosti?

Řídícím orgánem OP ČR - Polsko je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, v Polsku zajišťuje z pozice Národního orgánu činnosti spojené s realizací tohoto programu Ministerstvo regionálního rozvoje Polské republiky.

Jak je OP ČR - Polsko financován?

OP ČR - Polsko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko (OP ČR - Polsko) spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z fondů EU vyčleněno 219,46 mil. €, které mají být z českých a polských národních veřejných zdrojů doplněny o 38,73 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 103,68 mil. € (cca 2,92 mld. Kč), což činí přibližně 0,39% veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Jaké projekty jsou z OP ČR - Polsko financovány?

OP ČR - Polsko obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Následující příklady podporovaných projektů je proto nutné brát jako nezávazné, protože operační programy ještě mohou doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 70,2 mil. €, tj. 32,0 % OP ČR - Polsko

Např. modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury lokálního a regionálního významu v příhraničí, podpora veřejné dopravy, rozvoj informačních a komunikačních technologií v dopravě, infrastruktura pro zásobování vodou, čistírny odpadních vod a kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energiemi a podpora využívání obnovitelných zdrojů energií, péče o přírodu a krajinu, podpora rozvoje záchranných služeb, předcházení environmentálním a technologickým rizikům, podpora aktivit spojených s monitoringem a řešením rizik životního prostředí apod.

Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 79,0 mil. €, tj. 36,0 % OP ČR - Polsko

Např. spolupráce hospodářských komor, podnikatelských svazů, spolupráce v poradenství pro podniky, podpora přeshraniční obchodní výměny, spolupráce ve výzkumu, vývoji a transferu know-how technologií pro malé a střední podniky, spolupráce mezi subjekty trhu práce, spolupráce ve vzdělávání, ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských stezek a tras, zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity, zřizování a činnost turistických informačních center, tvorba nových produktů cestovního ruchu a jejich propagace apod.

Podpora spolupráce místních společenství

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 57,1 mil. €, tj. 26,0 % OP ČR - Polsko

Např. spolupráce územních samospráv, jimi zřízených organizací, NGO a subjektů poskytujících veřejné služby, přeshraniční spolupráce při rozvoji území, podpora společných kulturních a společenských projektů včetně podpory nezbytné doprovodné infrastruktury pro realizaci těchto projektů, fond mikroprojektů apod.

Technická pomoc

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 13,2 mil. €, tj. 6,0 % OP ČR - Polsko

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR - Polsko, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, propagace programu, poskytování informací a podpory žadatelům, pořádání školení/seminářů pro potenciální žadatele apod.