ÚvodEvropská územní spolupráce OP Nadnárodní spolupráce

OP Nadnárodní spolupráce

Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

Kdo může žádat o podporu?

Veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům a soukromé subjekty.

Kdo má OP Nadnárodní spolupráce na starosti?

Řídícím orgánem OPNS je Amt der Wiener Landesregierung) v Rakousku, v České republice je Národním koordinátorem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Jak je OP Nadnárodní spolupráce financován?

OPNS je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Operační program Nadnárodní spolupráce (OPNS) spadá mezi operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a pro Českou republiku je v něm vyčleněno 37,46 mil. €, což činí přibližně 0,14 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů.

Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se předešlo zbytečnému opakování činností a objevování již objeveného. Podporováno bude vytváření partnerství a sítí podporujících dosahování konkrétních výstupů a výsledků, které přímo vedou ke konkrétním budoucím iniciativám a investicím.

Mapa pokrytí OP Nadnárodní spolupráce.jpg Mapa pokrytí OP Nadnárodní spolupráce.jpg (27,72 KB)

Jaké projekty jsou z OP Nadnárodní spolupráce financovány?

OPNS obsahuje 5 priorit rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 2007.

Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě

Na prioritu 1 je z fondů EU vyčleněno 49,2 mil. €, tj. 20,0 % OPNS

Např. podpora nadnárodních klastrů v klíčových kompetenčních oblastech, společný vývoj a implementace inovačních strategií v nadnárodních oblastech, spolupráce inkubátorů v regionech, kde upadá průmysl, budování nadnárodních sítí mezi institucemi terciárního vzdělávání a výzkumnými institucemi, podpora nadnárodní spolupráce mezi školicími zařízeními a organizacemi působícími na trhu pracovních sil, budování a zdokonalování nadnárodních vzdělávacích a školicích sítí ve vyšším či celoživotním vzdělávání apod.

Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní

Na prioritu 2 je z fondů EU vyčleněno 63,9 mil. €, tj. 26,0 % OPNS

Např. vybudování nadnárodního znalostního centra v železniční dopravě a vypracování nadnárodního akčního plánu technické harmonizace a interoperability železniční sítě během následujících 15 let, podpora využití různých způsobů dopravy a schopnosti užívat části nebo zařízení jiného dopravního systému (silniční, železniční, říční/námořní, letecká doprava), společný vývoj nadnárodních ICT logistických nástrojů, zvyšování kvality a atraktivity městské hromadné dopravy, podpora vývoje moderních technologických řešení pro řízení dopravy, využívání ICT pro omezování nutnosti mezinárodního cestování (videokonference, řízení dodavatelského řetězce) apod.

Odpovědné užívání životního prostředí

Na prioritu 3 je z fondů EU vyčleněno 63,9 mil. €, tj. 26,0 % OPNS

Např. rekultivace degradovaných oblastí, např. bývalých důlních oblastí, kontaminovaných stanovišť a opuštěných periferií měst, příprava investic v oblasti vodohospodářství, vypracování strategií pro ochranu před nebezpečím a společný plán pro řízení rizik, příprava investic pro energeticky úsporná opatření na velkých sídlištích, podpora komunálních technologií v oblasti odpadového hospodářství, zásobování vodou apod.

Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů

Na prioritu 4 je z fondů EU vyčleněno 54,1 mil. €, tj. 22,0 % OPNS

Např. vytvoření nadnárodní sítě spolupráce mezi městy a regiony za účelem optimalizace společného využívání infrastruktury, služeb, možností pro využití volného času a rekreačních zařízení, vytváření inovačních řešení v oblasti poskytování služeb a v oblasti přizpůsobování a zajištění klíčových služeb a infrastruktury (systém zdravotní péče, voda, bydlení, atd.), vytváření řešení adaptace měst a regionů na potřeby znevýhodněných skupin obyvatelstva, navazování spolupráce mezi historickými místy a muzei, nadnárodní spolupráce při přípravě investicí do kulturních hodnot ve Střední Evropě apod

Technická pomoc

Na prioritu 5 je z fondů EU vyčleněno 14,8 mil. €, tj. 6,0 % OPNS

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPNS, informační a poradenské služby poskytované potenciálním žadatelům a realizátorům projektů, posuzování žádostí, sledování a kontrola projektů, monitorování programu, zpracování tématických hodnocení, studií, zpráv a průzkumů, zajištění publicity programu apod.