ÚvodOperační programy Praha OP Praha Konkurenceschopnost

OP Praha Konkurenceschopnost

Operační program Praha Konkurenceschopnost je určen na podporu investičních projektů zaměřených především na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v Praze, podporu inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze. Realizace projektů musí probíhat na území hl. m. Prahy.

Kdo může žádat o podporu?

Hl. m. Praha a její městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, provozovatel městské hromadné dopravy, vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek, podnikatelé, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, vysoké školy, organizace výzkumu a vývoje a další.

Kdo má OP Praha Konkurenceschopnost na starosti?

Řídícím orgánem OPPK je hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU.

Jak je OP Praha Konkurenceschopnost financován?

OPPK je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR).

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) je jedním ze dvou operačních programů pro Prahu, který čerpá prostředky z fondů EU v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z fondů EU je pro OPPK vyčleněno 234,94 mil. €, což činí přibližně 0,9% veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 41,46 mil. €.

Operační programy Praha Konkurenceschopnost byl schválen 21. 12. 2007 a jeho znění je již finální.

Jaké projekty jsou z OP Praha Konkurenceschopnost financovány?

OPPK obsahuje 4 prioritní osy, které operační program rozděluje na logické celky. Ty jsou dále členěny do tzv. oblastí podpory, které blíže vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Následující typy podporovaných projektů nelze brát jako konečný výčet, nýbrž jako příklady aktivit, které lze v jednotlivých prioritních osách, resp. oblestech podpory programů financovat.

Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 102,8 mil. €, tj. 37,2 % OPPK

V oblasti podory 1.1 - Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy (92,5 mil €) lze podpořit např: rozvoj sítě tramvajových tratí, zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy, rozšiřování nabídky systému záchytných parkovišť, zlepšení bezbariérové přístupnosti veřejné dopravy, výstavba cyklostezek aj. V oblasti podpory 1.2 - Rozvoj a dostupnost ICT služeb ( 10,3 mil €) lze financovat obnova budování kapacitních přípojek internetu do všech objektů města, obytných domů a menších firem, podpora rozvoje e-služeb městské správy (e-Government), podpora přenosu ICT a zavádění a efektivní využívání těchto technologii.

Životní prostředí

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 69,1 mil. €, tj. 25 % OPPK

V oblasti podpory 2.1 - Revitalizace území (60 mil. €) mohou získat podporu projekty jako např. odstranění starých ekologických zátěží, revitalizace nevyužívaných území pro parkové úpravy a veřejně přístupná sportoviště, revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně doprovodné zeleně, budování protipovodňových opatření, výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně aj. V oblasti podpory 2.2 (9,1 mil. €) - Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů mohou žadatelé získat dotace např. na realizaci energetických úspor a možnosti využití obnovitelných zdrojů energie (narazení spalování tuhých paliv obnovitelnými zdroji, využití odpadního tepla) při provozu veřejných budov apod.

Inovace a podnikání

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 96,7 mil. €, tj. 35 % OPPK

V oblasti podpory 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí (62,7 mil. €) lze podpořit např. rozvoj inovační infrastruktury (vědeckých parků, inkubátorů, inovačních center, center excelence), vytváření partnerských vazeb mezi výzkumnými ústavy, Akademií věd ČR, vysokými školami a podniky, vznik poradenských a informačních center pro inovace a transfer technologií apod.. V oblasti podpory 3.2- Podpora příznivého podnikatelského prostředí (11.9 mil. €) lze získat prostředky např. na podporu aktivit na rozvoj inovačních schopností existujících podniků, Stimulaci nových forem spolupráce firem, městské správy, podnikatelských sdružení (zejména hospodářské komory), neziskového sektoru, výzkumných a dalších institucí (např. klastry, aj.), výstavbu poradenských, příp. specializovaných školících středisek pro zaměstnance a řídící pracovníky MSP, chráněné dílny, logistická střediska s péčí o handicapované, základny veřejných prací, realizaci infrastruktury v oblasti cestovního ruchu aj. V oblasti podpory 3.3 - Rozvoj malých a středních podniků (22,1 mil. €) budou podporován rozvoj MSP formou přímých dotací.

Technická pomoc

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 7,8 mil. €, tj. 2,8 % OPPK

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPPK, výběr projektů, monitoring projektů a programu, vyhodnocení výsledků a zpracování studií, sledování a analyzování procesu realizace programu, příprava, organizace a zajištění informačních a propagačních akcí, seminářů, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.