ÚvodEvropská územní spolupráce INTERACT II

INTERACT II

Pokračování programu INTERACT v programovém období 2007-2013. 

Cíle a návrh priorit v novém programovém období

Program INTERACT II je zaměřen zejména na přeshraniční spolupráci, neboť je na ni určeno nejvíce finančních prostředků z Cíle 3 (77 %).

Program INTERACT II má dvě priority:

  • rozvoj a dodání služeb,
  • technická asistence.

Cíle programu jsou:

  • zlepšení efektivnosti územní spolupráce,
  • přispění ke kvalitě územní spolupráce a podpora implementace programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce,
  • poskytnutí prostoru regionům k diskuzi o strategiích pro přeshraniční a nadnárodní regionální rozvoj a zajištění přenosu inovací.

Důraz je kladen na externí komunikaci a posílení šíření dosažených výsledků. Zdrojem informací a komunikačním systémem pro program INTERACT II je internetová databáze a intranet. Program INTERACT II institucionálně spolupracuje např. s Výborem regionů a s programy ESPON a URBACT. V rámci programu INTERACT II nejsou realizovány nové projekty.

Operační program INTERACT II byl schválen Evropskou komisí 4. prosince 2007.

Struktura a programový management

Struktura řízení sestávající z Řídícího orgánu, Sekretariátu INTERACT, Certifikačního orgánu, Monitorovacího (a řídícího) výboru zůstala zachována z programu INTERACT. Členské i nečlenské státy EU účastnící se programu INTERACT II jmenovaly vybranou osobu zajišťující chod Národního kontaktního místa. Nově je program INTERACT II organizován pomocí čtyř Pracovních skupin. Působnost pracovních skupin je územně vymezena pracovní skupiny zajišťují činnosti pro přeshraniční, nadnárodní i meziregionální spolupráci zároveň. V současné době jsou pracovní skupiny tématicky zaměřeny.

Příprava programových dokumentů a zahájení programu

Monitorovací a řídící výbor programu INTERACT v květnu 2006 schválil ustavení skupiny členských států tzv. Drafting Group k podpoře programovacího procesu při tvorbě nového programu INTERACT II. Skupina se skládá ze zástupců Itálie, Řecka, Švédska, Velké Británie, Rakouska a Finska.

Diskuze nad prvním návrhem Operačního programu proběhla na jednání skupiny Drafting Group v červenci 2006. Jednání skupiny Drafting Group s ostatními členskými státy nad druhým návrhem Operačního programu se uskutečnilo v září 2006. Třetí návrh byl připraven v polovině října 2006 a projednán členskými státy na jednání Monitorovacího a řídícího výboru v listopadu 2006. Závěrečný návrh Operačního programu byl předložen členským státům v prosinci 2006.