ÚvodEvropská územní spolupráce Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko je určen pro české kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký, z německé strany jde o regiony Vogtlandkreis, Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg, Weißeritzkreis, Sächsische Schweiz, Bautzen, Löbau-Zittau, Zwickauer Land, Stollberg, Mittweida, Meißen, Kamenz, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Saale-Orla-Kreis, Greiz a statutárních měst Zwickau, Chemnitz, Dresden, Görlitz a Hoyerswerda a Plauen.

Kdo může žádat o podporu?

Územní samospráva, její organizační složka a příspěvková organizace, stát, organizační složka státu a příspěvková organizace, státní podnik, neziskové organizace, komory, školy a školská zařízení, veřejné výzkumná instituce, Správa železniční dopravní cesty, akciová společnost a společnost s ručením omezeným s definovaným minimálním podílem ovládaným subjekty veřejného sektoru apod.

Kdo má OP ČR - Sasko na starosti?

Řídícím orgánem OP ČR - Sasko je Saské státní ministerstvo hospodářství a práce, v České republice za něj má coby Národní orgán zodpovědnost Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Jak je OP ČR - Sasko financován?

OP ČR - Sasko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko (OP ČR - Sasko) spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z fondů EU vyčleněno 207,40 mil. €, které mají být z českých a německých národních veřejných zdrojů doplněny o 36,60 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 67,20 mil. € (cca 1,89 mld. Kč), což činí přibližně 0,25 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu budování infrastruktury a poskytování služeb v oblasti vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Jaké projekty jsou z OP ČR - Sasko financovány?

OP ČR - Sasko obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Následující příklady podporovaných projektů je proto nutné brát jako nezávazné, protože operační programy ještě mohou doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 96,6 mil. €, tj. 46,6 % OP ČR - Sasko

Např. zvýšení propustnosti hranice se zaměřením na ekologickou dopravu, budování společných databází a informačních a komunikačních sítí, výstavba infrastruktury pečovatelských služeb, péče o seniory a děti, postižené osoby a v oblasti vzdělávání, rozvoj společných přeshraničních regionálních územních plánů, spolupráce mezi lokálními a regionálními aktéry a mezi správními orgány, podpora vzdělávací, sociální a socio-kulturní spolupráce, budování informačních systémů a společná cvičení v oblasti požární ochrany, záchranářství, předcházení environmentálním a technologickým rizikům a oblasti veřejné bezpečnosti, Společný fond malých projektů apod.

Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 62,2 mil. €, tj. 30,0 % OP ČR - Sasko

Např. podpora výzkumu a technologického rozvoje, zlepšení úrovně infrastruktury cestovního ruchu, zlepšení společné nabídky cestovního ruchu apod.

Zlepšení situace přírody a životního prostředí

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 36,1 mil. €, tj. 17,4 % OP ČR - Sasko

Např. ochrana a rozvoj přírody a krajiny, rozvoj odpadové a surovinové politiky, posílení ekologického uvědomění, zlepšení protipovodňové ochrany, zlepšení základní technické ekologické infrastruktury (především u zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod) a ekosystémů vodních toků apod.

Technická pomoc

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 12,4 mil. €, tj. 6,0 % OP ČR - Sasko

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR - Sasko, výběr projektů, monitoring projektů a programu, překladatelské práce a tlumočnické služby, poradenství a poskytování informací apod.