ÚvodEvropská územní spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 je určen pro české kraje Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, z německé strany jde o zemské okresy Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing-Bogen a statutární města Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing, Hof a Weiden.

Kdo může žádat o podporu?

Veřejnoprávní subjekty, subjekty ovládané veřejnoprávními právnickými osobami, nestátní neziskové organizace.

Kdo má Cíl 3 ČR - Bavorsko na starosti?

Řídícím orgánem je Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie, v České republice za něj má coby Národní orgán odpovědnost Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Jak je Cíl 3 ČR - Bavorsko financován?

Cíl 3 ČR - Bavorsko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 (Cíl 3 ČR - Bavorsko) spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z fondů EU vyčleněno 115,51 mil. €, které mají být z českých a německých národních veřejných zdrojů doplněny o 20,38 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 55,04 mil. € (cca 1,55 mld. Kč), což činí přibližně 0,21 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

Zaměřuje se na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Jaké projekty jsou z Cíle 3 ČR - Bavorsko financovány?

Cíl 3 ČR - Bavorsko obsahuje 2 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Následující příklady podporovaných projektů je proto nutné brát jako nezávazné, protože operační programy ještě mohou doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 72,2 mil. €, tj. 62,5 %

Např. podpora přeshraniční spolupráce v oblastech výzkumu, vývoje, analýz trhu, marketingu, výstav a veletrhů, spolupráce v poradenství pro podniky ze strany např. hospodářských a obchodních komor, podpora transferu technologií a know-how malých a středních podniků, podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace, výstavba a zlepšení přeshraniční infrastruktury pro výchovu a všeobecné vzdělávání, vědu a výzkum, vytváření nabídek poradenských a pečovatelských služeb, programů drogové prevence, ochrany znevýhodněných osob, spolupráce v oblasti kulturní, přírodní a zdravotní turistiky, zřizování a zkvalitňování turistických zařízení, cyklotras a cyklostezek, hipostezek, tématických a naučných tras, lyžařských běžeckých tras a jejich značení, vytváření informačních a propagačních materiálů, zřizování či výstavba muzeí, informačních středisek, podpora malých projektů k prohloubení přeshraničních kontaktů (dispoziční fond), opatření v oblasti civilní ochrany a ochrany před katastrofami, opatření k přípravě, řízení, monitorování, hodnocení, informování a kontrole programu, opatření na posílení správní kapacity pro použití prostředků apod.

Rozvoj území a životního prostředí

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 43,3 mil. €, tj. 37,5 %

Např. opatření v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů, protipovodňových opatření, podpora přeshraničních systémů pro zásobování vodou a energiemi, systémů a zařízení k čištění vod a odstraňování odpadů a odstraňování starých zátěží, znovuzačlenění nevyužívaných ploch k hospodářskému využití, využívání obnovitelných zdrojů surovin, šetrné zacházení se zdroji energií, informace a monitoring v oblasti životního prostředí, podpora přeshraničního územního plánování a regionálního rozvoje vč. zpracování studií a koncepcí, výstavba a zlepšení přeshraniční dopravní infrastruktury, podpora ekologických forem dopravy, rozvoj a zlepšení přeshraničních dopravních informačních a naváděcích systémů apod.