ÚvodTématické operační programy OP Lidské zdroje a zaměstnanost

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa 1

Adaptabilita

Globálním cílem prioritní osy je „Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů“.

Specifické cíle:

 • Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • Zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků
 

Kdo může žádat o dotaci

 • zaměstnavatelé (podnikatelské i nepodnikatelské subjekty mimo institucí veřejné správy)
 • podporovány budou zejména organizace v odvětvích a oborech s růstovým potenciálem, ale také odvětví, obory a firmy procházející strukturálními změnami, jejichž zaměstnanci jsou ohroženi nezaměstnaností
 • začínající podnikatelé


Výše podpory

Na úrovni jednotlivých projektů bude umožněno financovat z ESF nezbytné doprovodné činnosti a náklady „investičního“ charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování z ERDF, a to až do výše 10 % prostředků na prioritní osu.

Podporované oblasti

1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
1.2 Podpora politik, nástrojů a podnikových systémů, které povedou ke zvýšení prevence
nezaměstnanosti restrukturalizovaných podniků

Typy podporovaných projektů

 • Další vzdělávání podporované zaměstnavateli
 • Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců
 • Tvorba nových (inovativních) vzdělávacích programů pro zaměstnance i pro jednotlivé skupiny včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů
 • Aplikování všech forem vzdělávání pracovníků dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce na konkrétní pracovní pozici
 • Poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupu a dokončení aktivit dalšího vzdělávání a poradenství k vyhledávání zaměstnání
 • Podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových adaptačních programů a podpora přípravy pracovníků na vytvářená nová pracovní místa
 • Vývoj a inovace vzdělávacích programů pro ekonomicky aktivní obyvatele z hlediska potřeb trhu práce a znalostní společnosti
 • Podpora partnerství se zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců, resp. profesních sdružení v oblasti dalšího vzdělávání
 • Uplatňování pružných forem organizace práce
 • Posilování sociálního dialogu
 • Podpora udržení zdravé pracovní síly


Prioritní osa 2 a - Aktivní politika trhu práce (cíl Konvergence)
Prioritní osa 2 b - Aktivní politika trhu práce (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)

Prioritní osa 2 a zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech Konvergence.

Prioritní osa 2 b zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Globálním cílem prioritních os je „Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti“.

Specifické cíle:

 • Zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti
 • Zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi služeb zaměstnanosti
 

Kdo může žádat o dotaci

 • instituce veřejných služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a sociální partneři, jejich organizace

Výše podpory

Na úrovni jednotlivých projektů bude umožněno financovat z ESF nezbytné doprovodné činnosti a náklady „investičního“ charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování z ERDF, a to až do výše 10 % prostředků na prioritní osu.

Podporované oblasti

1.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti
2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj

Typy podporovaných projektů

 • rekvalifikace
 • zprostředkování zaměstnání
 • bilanční a pracovní diagnostika
 • podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí
 • zajištění odborné praxe
 • podpora nových forem zaměstnání pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce
 • podpora začínajícím OSVČ
 • rozvoj speciálních doškolovacích programů pro pracovníky sítě bilančně diagnostických pracovišť pro potřeby služeb zaměstnanosti
 • tvorba, realizace a rozšíření specifických integrovaných školících programů pro společenskou (pracovní) integraci uchazečů o zaměstnání ohrožených sociální exkluzí
 • podpora institucionálního a metodického zázemí pro rozvoj systémů předvídání změn na trhu práce a zvládání postupných i náhlých změn v zaměstnanosti apod.


Prioritní osa 3

Sociální integrace a rovné příležitosti

Globálním cílem prioritní osy je „Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených“.

Specifické cíle:

 • Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb
 • Sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly služeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání a v přístupu k investiční podpoře
 • Prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života
 • Posílení pracovní integrace osob, ohrožených sociálním vyloučením, odstraňováním bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup na trh práce
 

Kdo může žádat o dotaci

 • organizace a další subjekty v postavení zadavatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů poskytujících služby napomáhající sociální integraci cílových skupin
 • orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace
 

Výše podpory

Na úrovni jednotlivých projektů bude umožněno financovat z ESF nezbytné doprovodné činnosti a náklady „investičního“ charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování z ERDF, a to až do výše 10 % prostředků na prioritní osu.

Podporované oblasti

3.1 Podpora sociální integrace
3.2 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
3.2 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Typy podporovaných projektů

 • poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení
 • transformace pobytových zařízení pro cílové skupiny osob
 • zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb
 • vzdělávací programy, kurzy, odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené
 • poradenské programy k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených při vyhledávání zaměstnání
 • poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních zaměstnání pro ženy, nediskriminačního přístupu, zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy, rozvoj distančních forem vzdělávání apod.


Prioritní osa 4 a - Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)
Prioritní osa 4 b - Veřejná správa a veřejné služby (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)

Prioritní osa 4a zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech Konvergence.
Prioritní osa 4b zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.
 

Globálním cílem prioritní osy je „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb“

Specifické cíle:

 • Zvýšit kvalitu regulace a řízení ve správních úřadech včetně zvýšení jejich transparentnosti a otevřenosti
 • Zvýšit kvalitu řízení v úřadech územních samosprávných celků včetně zvýšení jejich efektivnosti, transparentnosti a otevřenosti
Kdo může žádat o dotaci
 • správní úřady a úřady územních samosprávných celků a organizace zřizované těmito úřady
 • poskytovatelé veřejných služeb
 

Výše podpory

Na úrovni jednotlivých projektů bude umožněno financovat z ESF nezbytné doprovodné činnosti a náklady „investičního“ charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování z ERDF, a to až do výše 10 % prostředků na prioritní osu.

Podporované oblasti

4.1 Rozvoj lidských zdrojů- především formou vzdělávání a partnerské spolupráce
4.2 Zvyšování výkonnosti veřejné správy, kvality a dostupnosti veřejných služeb a zvyšování transparentnosti výkonu veřejné správy

Typy podporovaných projektů

 • zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků včetně zastupitelů územních samosprávných celků, metodiků a školitelů pro veřejnou správu
 • aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb apod.

Prioritní osa 5 a - Mezinárodní spolupráce (cíl Konvergence)
Prioritní osa 5 b - Mezinárodní spolupráce (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)

Prioritní osa 5a zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech Konvergence.
Prioritní osa 5b zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Globálním cílem prioritních os je „Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti“.

Specifické cíle:

 • Zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti
 • Rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti
 

Kdo může žádat o podporu

 • instituce odpovědné za příslušné politiky
 • instituce podílející se na implementaci OP LZZ
 • ústřední orgány státní správy
 • úřady práce
 • kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace
 • NNO
 • sociální partneři
 • výzkumné a vzdělávací instituce
 

Výše podpory

Na úrovni jednotlivých projektů bude umožněno financovat z ESF nezbytné doprovodné činnosti a náklady „investičního“ charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování z ERDF, a to až do výše 10 % prostředků na prioritní osu.

Podporované oblasti

5.1 Mezinárodní spolupráce

Typy podporovaných objektů

 • výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy v otázkách týkajících se věcného zaměření ESF
 • vznik tematických sítí zaměřených na řešení specifického problému apod.

Prioritní osa 6 a - Technická pomoc (cíl Konvergence)
Prioritní osa 6 b - Technická pomoc (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)

Prioritní osa 6a zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech Konvergence.
Prioritní osa 6b zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Globální cíl- zajištění řádné implementace OP LZZ prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci.

Specifické cíle:

 • Podpora realizace programu posílením administrativních struktur, které se podílejí na řízení programu, na úrovni řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů
 • Technická podpora realizace programu, šíření informací o jeho přípravě a výsledcích, hodnocení programu
 

Kdo může žádat o podporu

 • Řídící orgán
 • Zprostředkující subjekty
 • Monitorovací výbor

Výše podpory

Na úrovni jednotlivých projektů bude umožněno financovat z ESF nezbytné doprovodné činnosti a náklady „investičního“ charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování z ERDF, a to až do výše 10 % prostředků na prioritní osu.

Podporované oblasti

6.1 Příprava, implementace, monitoring a kontrola
6.2 Evaluace a studie, informace a komunikace

Typy podporovaných projektů

 • financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení operačního programu, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.