ÚvodEvropská územní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

OP Meziregionální spolupráce

Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko.

Kdo může žádat o podporu?

Veřejné orgány a instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům.

Kdo má OP Meziregionální spolupráce na starosti?

Řídícím orgánem OP MS je Conseil Régional Nord - Pas de Calais ve Francii, v České republice je Národním kontaktním místem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Jak je OP Meziregionální spolupráce financován?

OPMS je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Operační program Meziregionální spolupráce (OPMS) spadá mezi operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z fondů EU vyčleněno 321,32 mil. €, které mají být z národních veřejných zdrojů zúčastněných států doplněny o 83,77 mil. €. České veřejné zdroje se budou na financování programu podílet 0,17 mil. €. V rámci programu neexistuje specifická finanční alokace pro jednotlivé země.

Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

Realizovány jsou dva typy projektů: výměna zkušeností (tzv. Regionální iniciativy - TYP 1) aktérů na regionální a místní úrovni ve vymezených oblastech za účelem označení nejlepších postupů a vývoje nových nástrojů a přístupů, které jsou pak přejímány do praxe. Druhým typem projektů je přenos zkušeností (tzv. Fast track- TYP 2) prostřednictvím spolupráce v sítích, kde budou zkušenější regiony v příslušné oblasti předávat své zkušenosti méně zkušeným regionům.

Mapa pokrytí OP Meziregionální spolupráce.jpg Mapa pokrytí OP Meziregionální spolupráce.jpg (42,38 KB)

Jaké projekty jsou z OP Meziregionální spolupráce financovány?

OPMS obsahuje 3 priority rozdělující operační program na logické celky specifikující, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritě podpořeny.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 11. 9. 2007.

(Pozn.: témata podporovaných projektů typu 1 - Regionální iniciativy - se překrývají s tématy projektů typu 2 - sítí Fast Track.)

Inovace a znalostní ekonomika

Na prioritu 1 je z fondů EU vyčleněno 176,7 mil. €, tj. 55,0 % OPMS

Např. strategická spolupráce pro optimalizaci/ zvýšení využívání nových technologií přátelských k životnímu prostředí, výměna zkušeností při restrukturalizaci regionů závislých na tradičním průmyslu, shromáždění a přenos dobrých zkušeností na vědecké parky, inovační centra, podnikatelské inkubátory nebo klastry, spolupráce v oblasti finanční pomoci malým a středním podnikům a v oblasti rozvoje rizikového kapitálu, podpora ekonomické diversifikace venkovských oblastí, výměna informací o vývoji veřejných služeb založených na ICT pro zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti obchodu a podnikání, výměna nejlepších postupů při zaškolování a udržení výzkumných pracovníků, společné aktivity pro zlepšení pracovního trhu s účastí diskriminovaných skupin, jakými jsou ženy a starší pracovníci apod.

Životní prostředí a ochrana před riziky

Na prioritu 2 je z fondů EU vyčleněno 125,3 mil. €, tj. 39,0 % OPMS

Např. výměna zkušeností se zvyšováním povědomí a krizovým plánováním v oblastech, jakými jsou komplikovaně postavené přehrady, seismické oblasti, oblasti náchylné k povodním atd., výměna zkušeností s řešením znečištění ovzduší, strategie pro zlepšení kvality dodávek vody a její úpravy vč. spolupráce v oblasti hospodaření s vodou, výměna zkušeností pro zlepšení hospodaření s odpady, podpora druhů nebo ochrany prostředí jejich přirozeného výskytu, které dostaly prioritu v rámci Natura 2000, sdělování znalostí a zkušeností týkajících se vozidel s nízkou spotřebou paliva a nových technologií pohonu ke snížení emisí, informační systémy pro lepší řízení dopravního provozu a zlepšení průběhu dopravy a pro zlepšení monitorování údajů o městské dopravě, rozvoj a výměna společných strategií pro propagaci kulturního majetku jako potenciálu pro ekonomický rozvoj regionů s důrazem na udržení cestovního ruchu apod.

Technická pomoc

Na prioritu 3 je z fondů EU vyčleněno 19,3 mil. €, tj. 6,0 % OPMS

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPMS, projektová asistence, organizace vyhodnocování projektů, monitorování projektů, finanční řízení programu a finanční kontrola, zpracování analýz, studií, zpráv, zajištění propagace apod.