ÚvodTématické operační programy Integrovaný operační program

Integrovaný operační program

Prioritní osa 1 a – Modernizace veřejné správy (Cíl Konvergence)
Prioritní osa 1 b – Modernizace veřejné správy (Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)


Prioritní osa 1a zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech spadajících do cíle Konvergence.
Prioritní osa 1b zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech cíle RKaZ (to je
na území hl. města Prahy).

Globální cíl- Modernizace ústřední státní správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti

Specifické cíle:

 • zlepšit úroveň služeb elektronické veřejné správy
 • zvýšit využívání internetu občany pro komunikaci s veřejnou správou
 • snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru


Kdo může žádat o dotaci

 • organizační složky státu a jimi zřizované
 • příspěvkové organizace


Výše podpory

Příspěvek z ERDF představuje 85 % celkových veřejných zdrojů a spolufinancování z národních veřejných zdrojů (příspěvek ze státního rozpočtu) dosahuje 15 %; národní spolufinancování pokryjí příjemci ze svých rozpočtových kapitol.


Podporované oblasti

1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě


Typy podporovaných projektů

 • vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu
 • budování komunikační infrastruktury veřejné správy
 • vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy
 • elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství a archivnictví


Prioritní osa 2

Zavádění ICT v územní veřejné správě

Globální cíl- Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti.


Specifické cíle:

 • zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni
 • snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru
 • Kdo může žádat o podporu:
 • kraje a jimi zřizované a zakládané organizace
 • obce a jimi zřizované a zakládané organizace
 • svazky obcí


Výše podpory

Veškeré způsobilé výdaje projektů jsou financovány z veřejných zdrojů. Celkové veřejné zdroje činí 200 977 851 €, z toho příspěvek z ERDF představuje maximálně 85 % celkových veřejných zdrojů; spolufinancování z národních veřejných zdrojů zajistí příjemci ze svých rozpočtů (minimálně v rozsahu 15 % za projekt).


Podporované oblasti

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Typy podporovaných projektů

 • sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy
 • budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy
 • vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy
 • elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy


Prioritní osa 3

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Globální cíl- Zvýšení efektivity, kvality a dostupnosti veřejných služeb v oblasti sociální integrace, zdravotnictví, služeb zaměstnanosti a zajištění bezpečnosti a prevence rizik.


Specifické cíle:

 • posílení sociální integrace prostřednictvím procesu transformace residenčních sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb a při zajištění kvality a dostupnosti sociálních služeb umožňujících návrat uživatelů zpět na trh práce a do společnosti
 • inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví obyvatel s důrazem na rozšíření národních sítí specializovaných pracovišť, prevenci zdravotních rizik a zvýšení efektivity, kvality a nákladovosti systému poskytování služeb veřejného zdraví
 • zvýšení kvality služeb zaměstnanosti a podpora rozvoje nových nástrojů a institucí služeb zaměstnanosti, včetně vzdělávání zaměstnanců a klientů služeb zaměstnanosti
 • zvýšení kvality na úseku prevence a řešení rizik prostřednictvím modernizace infrastruktury
 

Kdo může žádat o dotaci

 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace
 • kraje a jimi zřizované organizace
 • nestátní neziskové organizace
 • obce a jimi zřizované organizace
 • podnikatelé (osoby zapsané v obchodním rejstříku a osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštních předpisů)
 • fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče
 • organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (MPSV, ÚP)


Výše podpory

Příspěvek ERDF bude činit 85 % z celkových veřejných výdajů, míra spolufinancování z národních veřejných zdrojů (pouze zdroje státního rozpočtu), v návaznosti na poskytnuté zdroje ERDF, dosáhne pro celou oblast intervence 15 %.


Podporované oblasti

 • 3.1 služby v oblasti sociální integrace
 • 3.2 služby v oblasti veřejného zdraví
 • 3.3 služby zaměstnanosti
 • 3.4 služby v oblasti bezpečnosti, prevence rizik a řešení rizik


Typy podporovaných projektů

 • investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb
 • investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti
 • investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky
 • modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí
 • systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem
 • řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví
 • investiční podpora transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR, včetně vytvoření nestátních institucí trhu práce (center trhu práce)
 • vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací
 • vybudování a podpora poradensko-vzdělávacích středisek pro klienty služeb zaměstnanosti
 • vybudování informačního systému operačních středisek IZS
 • vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci (podpora vybudování logistické základny s odpovídajícím technologickým vybavením)
 • vybudování odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik IZS (vybudování Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS - velký projekt)
 • pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS
 • zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR
 

Prioritní osa 4a – Národní podpora cestovního ruchu (Cíl Konvergence)
Prioritní osa 4b – Národní podpora cestovního ruchu (Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)


Prioritní osa 4a zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech spadajících do
cíle Konvergence.
Prioritní osa 4b zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech cíle RKaZ
(území hl. města Prahy).

Globální cíl- zvýšit využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti ČR.


Specifické cíle:

 • zvýšení počtu subjektů napojených na rezervační systém CR
 • zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb CR, jejich jednotnou certifikací a standardizací
 • zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu
 • zvýšení počtu propagačních nebo marketingových produktů cestovního ruchu


Kdo může žádat o podporu

 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace
 • NNO a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu


Výše podpory

Příspěvek z ERDF bude činit 85 %, příspěvek ze státního rozpočtu pak 15 % z celkových veřejných výdajů.


Podporované oblasti

4.1 Národní podpora cestovního ruchu


Typy podporovaných projektů

 • zavedení národního informačního a rezervačního systému
 • zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR
 • podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází
 • prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni
 • podpora prezentace ČR jako destinace CR
 

Prioritní osa 5

Národní podpora územního rozvoje


Globální cíl- Zvýšit využití potenciálu kulturního dědictví a kulturních služeb České republiky ke stimulaci ekonomického asociálního růstu. Zvýšení kvality života pro obyvatele problémových sídlišť prostřednictvím revitalizace prostředí a regenerace bytových domů v rámci těchto sídlišť. Zajištění kvalitního řízení udržitelného rozvoje území s využitím moderních přístupů územního plánování.

Specifické cíle:

 • technicky rehabilitovat a optimálně využít vybrané památky národního významu k podpoře ekonomického a sociálního růstu ČR
 • zvýšit úroveň a dostupnost odborných veřejných služeb v oblasti péče o kulturní dědictví, jeho využití a prezentace
 • rozšířit a zkvalitnit kulturní služby a zlepšit jejich dostupnost,
 • zvýšit atraktivitu regionů pro obyvatele, investory a návštěvníky
 • zlepšení prostředí pro obyvatele sídlišť ohrožených chátráním a sociálním vyloučením vč. zvýšení bezpečnosti a zlepšení image těchto částí měst
 • zkvalitnění technického stavu bytových domů postavených v hromadné bytové výstavbě
 • posílení sociální integrace v případě vybraných romských lokalit
 • zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území
 • zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území
 • vytvoření nové datové a informační základny informací o území využitelné i pro řízení, monitoring a hodnocení rozvoje území ve sféře regionálních rozvojových aktivit
 • vytváření předpokladů pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území


Kdo může žádat o dotaci

 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace
 • nestátní neziskové organizace
 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace
 • obce a jimi zřizované organizace
 • svazky obcí
 • zájmová sdružení právnických osob
 • vlastníci bytových domů


Výše podpory

Příspěvek ERDF činí 85 % a příspěvek ze státního rozpočtu pak 15 % celkových veřejných zdrojů oblasti podpory.


Podporované oblasti

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik


Typy podporovaných projektů

 • vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví
 • realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu České republiky
 • zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou
 • revitalizace veřejných prostranství
 • regenerace bytových domů
 • pilotní projekty v počtu cca 7 až 10 zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením
 • podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (v úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů
 • podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území
 

Prioritní osa 6 a- Technická pomoc (cíl Konvergence)
Prioritní osa 6 b- Technická pomoc (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)


Prioritní osa 6a zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech spadajících do cíle Konvergence.
Prioritní osa 6b zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ).
Prioritní osy 6a a 6b se zaměří na podporu efektivního řízení Integrovaného operačního programu pro celé programovací období 2007 - 2013. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se budou týkat všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP.

Globální cíl- Dosažení odpovědné a účinné správy programu, zajištění efektivního řízení a monitorování realizace programu a maximalizace kvality a účinnosti implementace. Podpora řídících aktivit v rámci IOP, zefektivnění implementace programu a příprava na další programovací období.

Specifické cíle:

 • zabezpečení efektivního řízení, hodnocení a monitorování programu,
 • zajištění evaluace, kontroly a auditu operací v rámci programu,
 • kontrolování rozvoje a zabezpečení pravidelného podávání zpráv o realizaci IOP
 • podpora řídících monitorovacích, evaluačních a kontrolních procesů prostřednictvím doplňujících analýz, studií a metodických textů
 • naplnění informační strategie IOP
 • podpora partnerství a vzájemné spolupráce, výměna zkušeností a šíření příkladů osvědčené praxe
 • příprava podkladů pro budoucí programovací období
 

Kdo může žádat o podporu

 • řídící orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj) a všechny zprostředkující orgány


Výše podpory

Příspěvek z ERDF bude představovat 85 % a spolufinancování ze státního rozpočtu uhradí 15% celkových veřejných zdrojů.
 

Podporované oblasti

6.1 Aktivity spojené s řízením IOP
6.2 Ostatní náklady technické pomoci IOP


Typy podporovaných projektů

 • náklady vzniklé v souvislosti s jednáními monitorovacího výboru IOP a jiných pracovních skupin včetně výdajů za účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních
 • náklady související s přípravou, výběrem, oceněním a sledováním pomoci a operací
 • náklady na audity, vnitřní kontrolní systém, kontroly prováděné na místě činností, kontrolu zadávání veřejných zakázek, dohled nad pravidly poskytování veřejné podpory
 • náklady na mzdové a jiné výdaje v rámci odměňování pracovníků zabezpečujících úkoly spojené s realizací IOP
 • náklady na podporu absorpční kapacity projektů formou poradenství žadatelům o podporu z IOP při přípravě projektů
 • zpracování evaluací, statistických materiálů, studií a zejména analýz zaměřených na sledování dopadů realizace programu, průběhu jeho realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur a dalších dokumentů, které doplňují základní implementační systém programu
 • šíření povědomí o programu, informační kanály, vytváření sítí, pořádání informačních a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz dopadů těchto akcí a další oblasti intervence zaměřené na partnery a širokou veřejnost vyplývajících z informační strategie IOP,
 • výměna zkušeností a šíření příkladů dobré praxe + vzdělávací aktivity
 • pořízení, instalace, provoz a propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování, kontrolu a hodnocení operací IOP
 • zdokonalování evaluačních metod a výměna informací v této oblasti
 • zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava strategických dokumentů pro období 2014–2020 vč. zpracování modelů dopadů jejich realizace, zpracování ex-ante hodnocení a posouzení vlivů na životní prostředí
 • podpora absorpční kapacity prostřednictvím šíření informací o programu a posílením publicity