ÚvodEvropská územní spolupráce ESPON 2013

ESPON 2013

Výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje bude nadále podporován v rámci nadnárodního programu ESPON 2013 (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost).

Geografické pokrytí

  • Všechny členské státy EU
  • Partnerské státy (Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island)

Řídící struktury programu

Řídícím a Certifikačním orgánem bude i v programovém období 2007-2013 Ministerstvo vnitra a územního rozvoje v Lucembursku. Koordinační jednotka programu bude mít své sídlo také v Lucembursku.

Zaměření výzkumného programu

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů obsažených v Evropské ústavě je územní soudržnost, která vyžaduje další znalosti založené na výzkumu a konkrétní formulace pro její uskutečňování, bude program ESPON 2013 zaměřen na průběžné získávání a aktualizování informací o územním rozvoji tak, aby mohla být formulována doporučení založená na znalostech a vztahující se k rozhodnutím, jež jsou přijímána na politické úrovni. Program ESPON bude mít v budoucnu více strategický charakter. Konkrétní vymezení priorit bude definováno v Operačním programu.

Příprava programových dokumentů a zahájení programu

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru této spolupráce byl zpracován pouze jeden Operační program pro nadnárodní spolupráci. Tento Operační program je společný pro všechny participující státy.

Operační program je zveřejněn na internetových stránkách www.espon.eu. V průběhu přípravy programového dokumentu měli zájemci z řad odborné veřejnosti možnost zapojit se do konzultačního procesu.

Operační program ESPON 2013 byl schválen Evropskou komisí 7. listopadu 2007.