ÚvodTématické operační programy OP Vzdělávání po konkurenceschopnost

OP Vzdělávání po konkurenceschopnost

Prioritní osa 1

Počáteční vzdělávání

Globálním cílem prioritní osy je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Specifické cíle:

 • Zvýšení kvality počátečního vzdělávání
 • Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení

Kdo může žádat o dotaci

 • ústřední orgány státní správy
 • přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy
 • kraje
 • města a obce
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy zřízené na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
 • sdružení asociace škol
 • nestátní neziskové organizace
 • profesní organizace zaměstnavatelů
 • profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové
 • zaměstnavatelé
 • organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
 • další organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže


Příjemci musí mít právní subjektivitu, nebo musí být organizační složkou státu.

Výše podpory

V rámci této prioritní osy bude na úrovni jednotlivých projektů umožněno financovat z ESF
nezbytné doprovodné činnosti a náklady investičního charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování ERDF, a to až do výše 10 % na prioritní osu.

Na projekt předkládaný v rámci některého z globálních grantů krajů bude možné získat nejméně 400 tis. Kč a maximálně 25 mil. Kč.

Míra spolufinancování pro individuální a globální projekty dosahuje až 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Podporované oblasti

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 

Typy podporovaných projektů

 • zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí
 • rozšíření výuky v cizích jazycích na středních školách
 • propracování a rozšíření nabídky asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytvoření systému dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a podpora tohoto vzdělávání s důrazem na odborné kompetence i kompetence vedoucí ke zvyšování manažerských schopností nutných pro další rozvoj škol a školských zařízení apod.


Prioritní osa 2

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj


Globálním cílem této prioritní osy je inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s vědeckých a výzkumných činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

Specifické cíle:

 • Zkvalitnění vzdělávání ve VOŠ.
 • Zvýšení kvality a prohloubení diverzifikace VŠ s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky.
 • Zkvalitnění personálního zabezpečení vědy a výzkumu včetně zlepšení odborné přípravy a podmínek pracovníků a využití vhodných motivačních a propagačních nástrojů
 • Posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy (včetně propagačních aktivit)

Kdo může žádat o dotaci

 • VŠ (všechny typy)
 • VOŠ
 • instituce vědy a výzkumu
 • vývojová a inovační centra
 • přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy
 • kraje
 • města a obce
 • školy a školská zařízení
 • zdravotnická zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů
 • odborové, zaměstnanecké a oborové profesní organizace
 • organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
 

Příjemci musí mít právní subjektivitu, nebo musí být organizační složkou státu.

Výše podpory

V rámci této prioritní osy financované z ESF bude na úrovni jednotlivých projektů umožněno
financovat nezbytné náklady investičního charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady
k financování ERDF, a to až do výše 10 % na prioritní osu.

Na projekt předkládaný v rámci některého z globálních grantů krajů bude možné získat nejméně 400 tis. Kč a maximálně 25 mil. Kč.

Míra spolufinancování pro individuální a globální projekty dosahuje až 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Podporované oblasti

2.1 Vyšší odborné vzdělávání
2.2 Vysokoškolské vzdělávání
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
2.4 Partnerství a sítě


Typy podporovaných projektů

 • inovace studijních programů na VOŠ a VŠ v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce
 • zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí při vytváření a realizaci těchto programů
 • další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a administrativních pracovníků na VOŠ
 • další specifické odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje
 • další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje
 • podpora mobility pracovníků mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem
 • spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem apod.
 

Prioritní osa 3

Další vzdělávání


Globálním cílem je posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

Specifické cíle:

 • Usnadnění individuálního přístupu obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich motivace k celoživotnímu učení
 • Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání
 

Kdo může žádat o dotaci

 • ústřední orgány státní správy
 • přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy
 • kraje
 • školy a školská zařízení
 • instituce terciárního vzdělávání
 • instituce, poskytující poradenství pro oblast dalšího vzdělávání
 • nestátní neziskové organizace
 • zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů
 • organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
 • města a obce


Výše podpory

V rámci této prioritní osy bude na úrovni jednotlivých projektů umožněno financovat z ESF
nezbytné doprovodné činnosti a náklady investičního charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování ERDF, a to až do výše 10 % na prioritní osu.

Na projekt předkládaný v rámci některého z globálních grantů krajů bude možné získat nejméně 400 tis. Kč a maximálně 25 mil. Kč.

Míra spolufinancování pro individuální a globální projekty dosahuje až 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Podporované oblasti

3.1 Individuální další vzdělávání
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Typy podporovaných projektů

 • podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí
 • vytvořit vzdělávací moduly zaměřené na podporu obecných kompetencí (jazykové a IT dovednosti, podpora podnikatelských dovedností, znalostí a dovedností v environmentální oblasti)
 • rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích
 • vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj apod.
 

Prioritní osa 4 a- Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)
Prioritní osa 4 b- Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost)

Prioritní osa 4a zahrnuje podíl systémových aktivit programu v regionech Konvergence.

Prioritní osa 4b zahrnuje podíl systémových aktivit programu v regionech Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Globálním cílem prioritních os je vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

Specifické cíle:

 • Vytvoření systému podporujícího zvýšení kvality počátečního vzdělávání
 • Vytvoření systémového a institucionálního rámce pro oblast terciárního vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve vědeckých a výzkumných činnostech
 • Dokončení ucelené koncepce, systémového a institucionálního rámce dalšího vzdělávání a zajištění jeho propojení s počátečním vzděláváním


Kdo může žádat o dotaci

 • ústřední orgány státní správy


Výše podpory

V rámci prioritních os 4a a 4b bude na úrovni jednotlivých projektů umožněno financovat z ESF nezbytné doprovodné činnosti a náklady investičního charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování ERDF, a to až do výše 10 % na prioritní osu.

Na projekt předkládaný v rámci některého z globálních grantů krajů bude možné získat nejméně 400 tis. Kč a maximálně 25 mil. Kč.

Míra spolufinancování pro individuální a globální projekty dosahuje až 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Podporované oblasti

4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání
4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání


Typy podporovaných projektů

 • Financovány jsou aktivity, které v oblasti počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání přispívají k vytváření systému celoživotního učení, a to na území celé ČR.


Prioritní osa 5 a- Technická pomoc (cíl Konvergence)
Prioritní osa 5 b- Technická pomoc (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)

 

Prioritní osa 5a zahrnuje podíl aktivit programu v regionech Konvergence.
Prioritní osa 5b zahrnuje podíl aktivit programu v regionech Regionální konkurenceschopnost
a zaměstnanost.

Globálním cílem prioritních os 5a a 5b je dosáhnout úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu.

Specifické cíle:

 • Zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury
 • Zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu
 • Zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů


Kdo může žádat o dotaci

 • řídící orgán = MŠMT
 • zprostředkující subjekty


Výše podpory

V rámci prioritní osy 5 budou využity finanční zdroje ESF, kdy na úrovni projektů bude umožněno financovat z ESF nezbytné doprovodné činnosti a náklady „investičního“ charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování z ERDF, a to až do výše 10%.

Na projekt předkládaný v rámci některého z globálních grantů krajů bude možné získat nejméně 400 tis. Kč a maximálně 25 mil. Kč.

Míra spolufinancování pro individuální a globální projekty dosahuje až 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Podporované oblasti

5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
5.2 Informovanost a publicita programu
5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program


Typy podporovaných projektů

 • financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPVK, administrace a hodnocení projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky