ÚvodTématické operační programy OP Výzkum a vývoj pro Inovace

OP Výzkum a vývoj pro Inovace

Prioritní osa 1

Evropská centra excelence


Kdo může žádat o dotaci

 • výzkumné organizace


Výše podpor

Prioritní osa 1 bude plně financována z veřejných prostředků a to z 85 % z prostředků ERDF a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Po ukončení OP VaVpI budou centra excelence získávat finanční prostředky na svoji činnost jak z národních veřejných zdrojů na podporu výzkumu a vývoje, tak se současně počítá s výrazným podílem finančních prostředků získaných z mezinárodní spolupráce, zejména z evropských zdrojů (RP EU) a s určitým podílem i ze soukromých zdrojů.


Podporované oblasti

 • Evropská centra excelence


Typy podporovaných projektů

 • rekonstrukce a rozšíření kapacit VaV, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit; včetně nezbytné projektové dokumentace
 • pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení a infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj, včetně školení k používání nových zařízení a pracovních postupů, s 10 % flexibilitou na akce, které spadají do rámce ESF
 • projekty špičkového VaV (výzkumné granty / start-up granty) ve spolupráci s předními národními a mezinárodními partnery s relevancí pro trh a ekonomický rozvoj ČR, s cílem posílit partnerství a rozšířit kapacity pro mezinárodní spolupráci a získávání prostředků ze zahraničních grantů
 • aktivity zaměřené na posilování spolupráce s předními mezinárodními vědeckými kapacitami (tj. organizace konferencí a účast na konferencích, semináře, studijní pobyty, různé druhy členských poplatků, propagační a networkingové akce a materiály)
 • aktivity zaměřené na posilování spolupráce s aplikačním sektorem a veřejným sektorem (např. networkingové a propagační akce, společné informační a komunikační platformy, účast na regionálních a národních platformách pro spolupráci s veřejným a soukromým sektorem včetně klastrů a technologických platforem)
 • podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory, (tj. příprava a řízení projektu, včetně nákladů souvisejících s přípravou společných projektů, studie a analýzy, mezinárodní benchmarking)


Centra excelence musejí vhodným způsobem skloubit roli výzkumu, výuky a vzdělávání mladých výzkumníků a podpory inovací (tzv. knowledge triangle). Každý projekt by měl tedy
mít jasně definovánu strategii na získání a vyškolení lidských zdrojů v nových nebo rekonstruovaných kapacitách a jasný plán využití kapacit, včetně zajištění jejich provozuschopnosti i po skončení financování projektu z ERDF. V této souvislosti se očekává vazba na OP PI, což bude bráno v potaz při procesu hodnocení. Dále bude v projektech zvýhodňován, tj. bonifikován, vysoký podíl mladých pracovníků a vyšší než průměrné zastoupení žen.

Prioritní osa 2

Regionální výzkumná a vývojová centra

Kdo může žádat o dotaci

 • výzkumné organizace

Výše podpor

Prioritní osa 2 bude plně financována z veřejných prostředků a to z 85 % z prostředků ERDF a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Regionální výzkumná centra budou prostředky na svoji činnost po ukončení OP VaVpI získávat významnou měrou ze spolupráce s komerční / aplikační sférou. Současně se počítá také s dílčím financováním z národních veřejných zdrojů a doplňkově též z prostředků získaných z mezinárodní spolupráce, zejména z evropských zdrojů (RP EU).

Podporované oblasti

2.1 Regionální výzkumná a vývojová centra


Typy podporovaných projektů

 • rekonstrukce a rozšíření VaV kapacit, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových regionálních kapacit VaV, včetně nezbytné projektové dokumentace
 • pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení a infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj, včetně zaškolení pracovníků pro práci s novým zařízením a používání nových technologických postupů, (10 % flexibilita na akce, které spadají do rámce ESF)
 • projekty spolupráce podpořených pracovišť s aplikační sférou ve formě start-up grantů, určených na vytvoření partnerství, na kolaborativní výzkum a na posílení kapacity pro smluvní výzkum, z grantů bude možné hradit mzdové a provozní náklady a náklady spojené s výzkumnými aktivitami, které budou souviset s novými infrastrukturními investicemi
 • aktivity zaměřené na posílení spolupráce s aplikační sférou a veřejným sektorem (např. networkingové a propagační akce a materiály, semináře, zakládání společných informačních a komunikačních platforem, účast na regionálních a národních platformách pro spolupráci s veřejným a soukromým sektorem, včetně finanční účasti na klastrech a technologických platformách, náklady na propagaci ve vztahu k aplikační sféře, náklady na získávání partnerů z aplikační sféry, atd.)
 • podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory (např. náklady na přípravu a řízení projektu, náklady související s přípravou společných projektů, včetně studií, analýzy a mezinárodního benchmarkingu)
 

Prioritní osa 3

Komercializace a popularizace vědy a výzkumu

Kdo může žádat o dotaci

 • výzkumné organizace
 • orgány státní správy
 • neziskové organizace zabývající se specializovanými činnostmi v oblasti popularizace a propagace VaV (např. muzea, knihovny, hvězdárny ap.).


Výše podpor

Prioritní osa 3 bude plně financována z veřejných prostředků a to z 85 % z prostředků ERDF a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Podporované oblasti

3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví


Typy podporovaných projektů

 • podpora vzniku, rozvoje a činnosti center transferu technologií (CTT) při výzkumných institucích, včetně nezbytných nákladů na jejich činnost, nákup služeb souvisejících s transferem technologií, transfer a využívání know-how ze zahraničí, poplatky za členství v odborných asociacích (národních i mezinárodních), navazování spolupráce, propagace a kooperace s komerční sférou, v odůvodněných případech také rekonstrukce či výstavba a vybavení center transferu technologií
 • nákup služeb spojených s transferem technologií, komercializací a ochranou duševního vlastnictví ve výzkumných institucích
 • přístrojové a laboratorní vybavení, rekonstrukce či nová výstavba (v odůvodněných případech – pouze v rámci již existujících institucí) měřících, testovacích a ověřovacích center do fáze polo-provozu nezbytného pro proces transferu technologií a pro ověření technické proveditelnosti záměru
 • založení a řízení grantových mechanismů k financování ověřovací a počáteční fáze směřující k založení technologických firem (proof of concept), včetně nákladů na poradenství a nákup dalších služeb, náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví, náklady na mzdy pro organizační jednotku implementující projekt a další; tyto finanční mechanismy se musí vztahovat k výzkumné organizaci, popřípadě k většímu počtu výzkumných organizací
 • doplňkové aktivity směřující k naplnění operačních cílů této oblasti podpory a to např. náklady na networkingové aktivity s aplikační sférou; odborné poradenství, technologický audit, kooperační burzy, technologické burzy, technology watch, databáze partnerů pro technologický rozvoj, účast na výstavách, konferencích a seminářích, pomoc při zajišťování zdrojů financování pro vznik nových firem
 • podpora aktivit směřujících ke zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV (zejména evaluací vědeckých organizací, mezinárodního peer review a benchmarkingu, aplikací foresightu atd.)
 • podpora projektů popularizace, propagace a medializace vědy a technologií, zejména projektů komplementárních k aktivitám realizovaným v rámci OP VK (např. návštěvnická informační centra a střediska ve výzkumných organizacích, vědeckotechnologická muzea, specializované internetové portály, jednorázové akce většího rozsahu atp.).
 • podpora aktivit směřujících k lepšímu zpřístupnění informací potřebných pro uživatele VaV (např. přístup k oborovým databázím, metazdrojům, vybavení odborných a oborových knihoven atp.), včetně aktivit k zabezpečení informační infrastruktury a informačních zdrojů pro VaV, a služeb spojených s jejich pořizováním a využitím
 • podpora aktivit směřujících k lepší dostupnosti informací o výsledcích a trendech VaV, zejména s ohledem na potřeby uživatelů a aplikační sféry (např. specializované internetové portály, databáze atp.).
 • podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory (např. výstavy, road show, konference atp.)
 

Prioritní osa 4

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Kdo může žádat o dotaci

 • veřejné, státní i soukromé vysoké školy a další subjekty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách


Výše podpor

Prioritní osa 4 bude financována z 85 % z prostředků ERDF, zbylých 15 % pokryjí prostředky státního rozpočtu ČR poskytované příjemcům na vzdělávací činnost.


Podporované oblasti

4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem


Typy podporovaných projektů

 • investice do infrastruktury pro výuku spojenou s VaV na vysokých školách, zejména infrastruktury spojené s vědeckou výchovou studentů, učeben, kanceláří pro vysokoškolské zaměstnance a studenty doktorandského studia, rekonstrukce a úpravy stávajících kapacit (modernizace stávajících budov a zařízení, v odůvodněných případech rozšíření a budování nových zařízení)
 • modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol nezbytných pro výzkum, a vzdělávání (např. zavedení nových informačních technologií, modernizace knihoven, zajištění informačních zdrojů včetně jejich nákupu, nákup odborné literatury a databázových licencí, síťování knihoven a informačních center a vzájemné propojování informačních systémů atd.)
 • rozšíření již existujících a v odůvodněných případech výstavba nových vysokoškolských knihoven, s preferencí projektů, které budou sloužit většímu počtu uživatelů
 • podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory (např. náklady na přípravu a řízení projektů atp.).


Prioritní osa 5

Technická pomoc

Kdo může žádat o dotaci

 • MŠMT jako Řídící orgán OP VaVpI


Výše podpor

Prioritní osa 5 bude plně financována z veřejných prostředků a to z 85 % z prostředků ERDF
a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.


Podporované oblasti

5.1 Administrace OP VaVpI
5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI
5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI


Typy podporovaných projektů

 • náklady na přípravu, výběr, implementaci, hodnocení a monitorování OP VaVpI
 • náklady související se zasedáními hodnotitelských komisí a Monitorovacího výboru OP VaVpI, včetně nákladů na účast externích odborníků
 • náklady na zpracování dat
 • náklady na audity a kontroly prováděné na místě
 • náklady na odměňování zaměstnanců (včetně sociálního pojištění), kteří se podílejí na přípravě, výběru, hodnocení a monitorování programu, auditech a kontrolách
 • financování přípravy studií, analýz, strategií a hodnocení
 • financování seminářů, workshopů, výměn zkušeností a informací, propagace a publicity, informativních akcí, zpracování informačních analýz, pořizování a instalaci počítačových systémů potřebných pro řízení, implementaci a monitorování
 • podpora aktivit zajišťujících koordinaci a synergii v rámci OP VaVpI zejména hodnocením efektů pomocí mezinárodního benchmarkingu
 • podpora aktivit na zvýšení absorpční kapacity OP VaVpI
 • podpora aktivit k přípravě na další období po ukončení OP VaVpI