ÚvodTématické operační programy OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace

Prioritní osa 1

Vznik firem

 • Globálním cílem je vytváření podmínek pro vznik nových firem, s akcentem podpory na inovačně orientované firmy. Pozornost je zde věnována problematice dostupnosti vhodných finančních zdrojů, včetně vytváření nových pro-inovačně působících finančních nástrojů s cílem usnadnit přístup začínajících podnikatelů ke kapitálu a rozšířit tím možnosti pro financování jejich podnikatelských záměrů a předkládaných projektů.


Kdo může žádat o dotaci

 • malí a střední podnikatelé ( do 10 zaměstnanců )


Výše podpor

Příspěvek z ERDF představuje 85 % celkových veřejných zdrojů.


Podporované oblasti

1. Podpora začínajícím podnikatelům
2. Využití nových finančních zdrojů
 

Typy podporovaných projektů

 • nákup strojů a zařízení do pronajatých prostor a počáteční vybavení zásobami
 • rekonstrukce budov a doplnění strojů a zařízení a prvotní vybavení zásobami
 • nákup kancelářského zařízení a prvotní vybavení zásobami kancelářského materiálu
 • aktivity týkající se zakládání nových podniků, inovační činnosti v podnicích, zlepšení přístupu k financím pro malé a střední podniky


Prioritní osa 2

Rozvoj firem

 • Globálním cílem je podpora realizace rozvojových podnikatelských projektů konkurenceschopných malých a středních podniků, kterým brání nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená schopnost poskytnout zajištění úvěru v možnosti získat externí zdroje financování prostřednictvím bankovních nástrojů. Zlepšování technické vybavenosti podniků nákupem moderních technologií, včetně informačních a komunikačních technologií (ICT) a na rozvoj vybraných strategických služeb.


Kdo může žádat o dotaci

 • malí a střední podnikatelé ( do 10 zaměstnanců )
 

Výše podpory

Příspěvek z ERDF představuje 85 % celkových veřejných zdrojů.
 

Podporované oblasti

2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků
2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
 

Typy podporovaných projektů

 • nákup strojů a zařízení do pronajatých prostor či vlastních prostor rekonstrukce
 • nákup a výstavba budov a doplnění strojů a zařízení; popř. zvýšení zásob k pokrytí nových zakázek pro rozšíření sortimentu prodávaného zboží a k rychlejšímu a kompletnějšímu pokrytí potřeb odběratelů
 • rozvojový projekt zaměřený na nákup technologií s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů- jedná se především o nákup strojů, stavební náklady přímo související s projektem a náklady na pořízení patentových licencí na know-how a nepatentových know-how
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů potřebných při vývoji nových výrobků nebo majících dopad na vnitřní efektivitu podniků
 • zdokonalování technické infrastruktury či outsourcing informačních systémů
 • tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací, centra pro návrh a implementaci IS/ICT, centra sdílených služeb, centra zákaznické podpory, centra oprav high-tech výrobků a technologií


Prioritní osa 3

Efektivní energie

 • Globálním cílem je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby fosilních primárních energetických zdrojů a podpořit začínající podnikatele v aktivitách vedoucích k vyššímu využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Podpora poskytovaná v rámci této prioritní osy se zaměří vedle oblasti využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie na zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie.


Kdo může žádat o dotaci

 • malí a střední podnikatelé, v odůvodněných případech i velké podniky
 

Výše podpory

Příspěvek z ERDF představuje 85 % celkových veřejných zdrojů.
 

Podporované oblasti

3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie


Typy podporovaných projektů

 • využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, a to formou výstavby zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných a druhotných zdrojů energie
 • rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za účelem využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
 • výstavba zařízení na výrobu briket a pelet z obnovitelných a druhotných zdrojů energie
 • zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie, a to formou modernizace stávajících zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla
 • zlepšování tepelně technických vlastností budov (s výjimkou rodinných a bytových domů); využití odpadní energie v průmyslových procesech
 • zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla


Prioritní osa 4

Inovace

 • Globálním cílem je podpora technických (inovace produktů a procesů) a netechnických inovací (organizační a marketingové inovace) v podnicích, včetně rozvíjení jejich spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi, a podpora jejich vlastních firemních kapacit pro VaV a návazných aktivit, zejména pak v sektoru malého a středního podnikání tak, aby se zvýšila inovační aktivita podniků a počet podniků, které provádějí vlastní výzkum a vývoj. V této souvislosti je prioritní osa zaměřena především na komercializaci výsledků VaV, které mohou usměrnit, urychlit a zkvalitnit inovační procesy směrem k vyšší konkurenční schopnosti sektoru průmyslu a služeb. V rámci této priority je pozornost rovněž zaměřena na aktivity spojené s ochranou práv průmyslového vlastnictví.
 

Kdo může žádat o dotaci

 • malé a střední podniky
 • velké podniky
 • veřejné výzkumné instituce
 • vysoké školy
 • fyzické osoby
 

Výše podpory

Příspěvek z ERDF představuje 85 % celkových veřejných zdrojů.


Podporované oblasti

4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj


Typy podporovaných projektů

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace)
 • zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
 • aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví
 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů / zařízení a jiného vybavení nezbytného pro činnost centra a výlučně využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra


Prioritní osa 5

Prostředí pro podnikání a inovace

 • Globálním cílem je vytváření potřebné infrastruktury pro začínající podnikatele (zejména v případech inovačně orientovaných projektů) v podobě podnikatelských inkubátorů, na rozšíření a zkvalitnění spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vzdělávacími institucemi a institucemi z oblasti výzkumu a vývoje s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích. V jejím rámci budou podporovány především všechny formy efektivní kooperace mezi podniky, zejména mezi MSP, a dalšími subjekty. Prioritní osa je zaměřena na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových uskupení (klastrů), technologických platforem a dále na podporu zakládání, činnosti a dalšího rozvoje subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace (zakládání a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií). Tato prioritní osa se rovněž zaměřuje na tvorbu kvalitní infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikové sféře a v institucích poskytujících služby pro podnikatelské subjekty v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců. Pozornost je dále věnována problematice zkvalitnění infrastruktury pro podnikání, hlavně formou vytváření a rozvoje podnikatelských nemovitostí na úrovni evropských standardů, zejména formou regenerace tzv. brownfields

Kdo může žádat o dotaci

 • malé a střední podniky
 • v odůvodněných případech i velké podniky
 • sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení
 • územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané instituce
 • veřejné výzkumné instituce
 • soukromé vzdělávací instituce
 • vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce
 • neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti
 • agentura CzechInvest


Výše podpory

Příspěvek z ERDF představuje 85 % celkových veřejných zdrojů.


Podporované oblasti

5.1 Platformy spolupráce
5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
5.3 Infrastruktura pro podnikání


Typy podporovaných projektů

 • spolupráce členských firem ve více oblastech – např. společný nákup a využívání testovacích, měřících a laboratorních zařízení, společné workshopy, semináře, výstavy či marketingové prezentace
 • sdružení klíčových subjektů daného odvětví z průmyslové, výzkumné a veřejné sféry, které bude definovat výzkumné a vývojové priority, harmonogram a akční plány ve střednědobém a dlouhodobém horizontu – vypracování strategické výzkumné agendy a její následné implementace
 • zakládání a rozvoj center pro transfer technologií, vědeckých a vědeckotechnických parků, a to rekonstrukcí či výstavbou objektu
 • zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center (BIC, PIC apod.), které provozují inkubátor
 • zakládání a rozvoj sítí Business Angels
 • výstavba nebo pořízení školicího střediska, rekonstrukce stávajícího školicího střediska, modernizace prostor pro vzdělávání, vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek a vzdělávacích programů
 • přeměna brownfields na podnikatelskou zónu, tj. realizace nové nebo rozvoj stávající zainvestované plochy včetně související technické a dopravní infrastruktury
 • přeměna objektu z brownfields na objekt sloužící k podnikání
 • vyhotovení projektové dokumentace k projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti či přemístění části firmy působící již v České republice


Prioritní osa 6

Služby pro rozvoj podnikání

 • Globálním cílem je rozvoj a využití kvalitních poradenských a informačních služeb pro podnikatelské subjekty, a to i v oblasti vyhledávání nových obchodních příležitostí a odborné přípravy na posilování pozic českého průmyslu v mezinárodním obchodu. Poskytovaná podpora bude též usnadňovat marketingové aktivity malých a středních podnikatelů na zahraničních trzích a stimulovat zájem podnikatelů na kooperaci a společném postupu usnadňujícím jejich přístup na tyto trhy a jednání s obchodními partnery.
 • Podpora v rámci této prioritní osy se soustředí na zlepšení kvalifikačních a materiálních podmínek pro rozvoj lidských zdrojů a nově bude orientována na analýzy světových trendů v oblastech podnikání, realizace výsledků VaV a inovací pro zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Kdo může žádat o dotaci

 • malé a střední podniky
 • poradenské subjekty
 • agentura CzechInvest


Výše podpor

Příspěvek z ERDF představuje 85 % celkových veřejných zdrojů.
 

Podporované oblasti

6.1 Podpora poradenských služeb
6.2 Podpora marketingových služeb


Typy podporovaných projekt

 • projekty zaměřené na analýzu stavu podniků, identifikace jejich slabých a silných stránek v oblasti řízení a výkonnosti, definování možných nápravných opatření, podporu při jejich realizaci a zavádění nových řídících metod
 • analýzy světových i českých rozvojových trendů majících vliv na inovační aktivitu ekonomiky ČR a tím i na její konkurenceschopnost
 • podpora vzniku a rozvoje sítě regionálních poradenských míst poskytujících služby MSP
 • získávání marketingových informací, nákup propagačních materiálů a tvorba internetových stránek či účast na výstavách a veletrzích v zahraničí


Prioritní osa 7

Technická pomoc

Kdo může žádat o dotaci

Řídicí orgán OPPI - Ministerstvo průmyslu a obchodu
agentura CzechInvest


Výše podpor

Příspěvek z ERDF představuje 85 % celkových veřejných zdrojů.


Podporované oblasti

7.1 Technická pomoc při řízení a implementaci OPPI
7.2 Ostatní technická pomoc


Typy podporovaných projektů

 • takové aktivity operačního programu, které jsou zaměřeny na jeho přípravu, řízení, implementaci, monitorování, hodnocení, publicitu, a kontrolu
 • z prostředků technické pomoci OPPI budou rovněž hrazeny náklady spojené se zasedáním hodnotitelských komisí a Monitorovacího výboru a dále aktivity spojené s potřebou posílit administrativní kapacity pro provádění pomoci ze strukturálních fondů EU
 • v neposlední řadě bude z prostředků technické pomoci OPPI hrazena příprava nového programovacího období po roce 2013