ÚvodEvropská územní spolupráce Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika -Česká republika 2007 – 2013

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika -Česká republika 2007 – 2013

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko je určen pro české kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, ze slovenské strany jde o Trenčínský, Trnavský a Žilinský kraj.

Kdo může žádat o podporu?

Veřejná správa, neziskové organizace, hospodářské a agrární komory apod.

Kdo má OP ČR - Slovensko na starosti?

Řídícím orgánem OP ČR - Slovensko je Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje SR, v České republice za něj má coby Národní orgán zodpovědnost Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Jak je OP ČR - Slovensko financován?

OP ČR - Slovensko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko (OP ČR - Slovensko) spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z fondů EU vyčleněno 92,74 mil. €, které mají být z českých a slovenských národních veřejných zdrojů doplněny o 16,37 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 56,55 mil. € (cca 1,59 mld. Kč), což činí přibližně 0,21 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu zlepšování vzdělávacích a sociálních služeb, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Jaké projekty jsou z OP ČR - Slovensko financovány?

OP ČR - Slovensko obsahuje 3 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky specifikující, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritě podpořeny.

Operační programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Následující příklady podporovaných projektů je proto nutné brát jako nezávazné, protože operační programy ještě mohou doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 50,1 mil. €, tj. 54,0 % OP ČR - Slovensko

Např. rozvoj společných systémů vzdělávání, trhu práce a sociálních služeb, rozvoj přeshraniční spolupráce mezi podniky, výzkumnými a vývojovými institucemi, investice do přeshraniční infrastruktury turizmu, podpora vytváření společných produktů kultury, turizmu a tradičních řemesel apod.

Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 37,1 mil. €, tj. 40,0 % OP ČR - Slovensko

Např. budování přeshraniční dopravní infrastruktury regionálního a místního významu, rozvoj systémů na zlepšování kvality a efektivnosti veřejné dopravy, budování přeshraniční infrastruktury životního prostředí, přírodních zdrojů, obnovitelných energetických zdrojů a systémů na zvyšování jejich kvality, podpora rozvoje digitálního obsahu, rozvoj společných systémů ochrany obyvatelstva před živelnými pohromami apod.

Technická pomoc

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 5,6 mil. €, tj. 6,0 % OP ČR - Slovensko

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR - Slovensko, výběr projektů, monitoring projektů a programu, konzultace při přípravě projektů, informační a publikační činnost, aktivity související s přípravou na nové programovací období apod.