ÚvodRegionální operační programy ROP NUTS II Moravskoslezsko

ROP NUTS II Moravskoslezsko

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko je určen pro region soudržnosti Moravskoslezsko, který je totožný s Moravskoslezským krajem. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, Správa železniční dopravní cesty, dopravci zajišťující veřejnou dopravu, vlastníci zastávek veř. hrom. dopravy, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další.

Kdo má ROP Moravskoslezsko na starosti?

Řídícím orgánem ROP MS je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Jak je ROP Moravskoslezsko financován?

ROP MS je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko (ROP MS) spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 716,09 mil. €, což činí přibližně 2,68 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 126,37 mil. €.

Jaké projekty jsou z ROP Moravskoslezsko financovány?

ROP MS obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

ROP Moravskoslezsko byl schválen Evropskou komisí v 3. prosince 2007.

Regionální infrastruktura a dostupnost

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 289,3 mil. €, tj. 40,4 % ROP MS

Např. modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy vč. odstranění dopravních závad na silniční síti a na průtazích měst, výstavba obchvatů obcí pro silnice II. a III. třídy, zpracování koncepce, projektová příprava a realizace oddělených komunikací pro cyklisty a pěší, budování a rekonstrukce přestupních terminálů mezi jednotlivými dopravními systémy, rekonstrukce a budování zastávek, modernizace a výstavba ekologických systémů hromadné dopravy vč. pořízení a modernizace vozidel a doprovodné infrastruktury, rozšíření infrastruktury a technického vybavení pro provoz letiště Ostrava, jeho napojení na železniční dopravu vč. pořízení nových kolejových vozidel, systém havarijní komunikace mezi obyvateli, podniky a veřejnou správou apod.

Podpora prosperity regionu

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 182,2 mil Eur, což je 25,45% ROP MS

Např. regenerace brownfields zejména pro nepodnikatelské účely, modernizace vybavení škol, modernizace internátů, jídelen, sportovišť, klubů pro zájmové vzdělávání, zavádění ICT, multimediálního vybavení a e-learningu do výuky vč. využití pro celoživotní učení, rozvoj knihovnických a informačních služeb s využitím ICT, rozvoj kapacit a vybavení terénních sociálních a zdravotních služeb, zajištění bezbariérovosti, instalace výtahů, výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství, revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví, rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení, turistické a cykloturistické trasy, naučné trasy, orientačně-informační systém, hippostezky, infrastruktura pro vodní aktivity, podpora tvorby nových turistických produktů, vznik publikací a prezentací pro podporu image kraje apod.

Rozvoj měst

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 170,1 mil. Eur, což je 23,75% ROP MS

Např. zvyšování turistické atraktivity tvorbou integrovaných produktů cestovního ruchu vč. navazujících investic, rekonstrukce veřejných prostranství, budování, obnova a modernizace technického vybavení měst a udržitelný rozvoj nových rozvojových zón pro podnikání a bydlení, zkvalitnění a rozšíření kulturního, sportovního a volnočasového zázemí, rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi, aktivity na eliminaci vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, dopravní infrastruktura, vybavení pro dopravní obslužnost měst, cyklistické stezky a stezky pro pěší, výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby obyvatelstvu a podnikům apod.

Rozvoj venkova

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 50,1 mil. Eur, což je 7% ROP MS

Např. obnova a rekonstrukce veřejných budov, veřejných prostranství, zeleně a místních atraktivit, rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi, rekonstrukce, a výstavba víceúčelových zařízení a ploch pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity, body veřejného přístupu k internetu a vzdělávání obyvatel ve využívání informačních a komunikačních technologií, pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy, výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení školských, zdravotnických, sociálních služeb, informačních center, základní obchodní infrastruktury, tržnic apod.

Technická pomoc

Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 24,3 mil. €, tj. 3,4 % ROP MS

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení ROP MS, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, zajištění publicity programu, podpora iniciace, přípravy a realizace projektů apod.