ÚvodO společnosti Organizační struktura

Organizační struktura

Naše agentura poskytuje své služby zejména v následujících oblastech:

Poradenství

Služba je určena všem potenciálním žadatelům o podporu z dotačních programů ze strukturálních fondů a jejím účelem je odstranit riziko zamítnutí žádosti na perspektivní projekt nevhodně zvoleným programem.
Odborné poradenské služby jsou poskytovány formou individuální konzultace.

Projektování

Nabízíme komplexní zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných dokumentů, příp. zpracování vybraných dokumentů podle požadavků žadatele.

Výběrová řízení

Nabízíme zabezpečení a organizaci výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, nebo dle metodik předepsaných konkrétním podpůrným programem.

Dotační management

Nabízíme řízení úspěšného projektu od přidělení dotace po celou dobu jeho realizace a monitorování. Tato služba zahrnuje péči o úspěšného žadatele v podobě pomoci s administrativními úkony spojenými s realizací projektu, monitoringu plnění podmínek projektu, zpracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy, včetně žádostí o platby a poradenství při závěrečném vyúčtování projektu

Zpracování strategických dokumentů a rozvojových plánů

Nabízíme zpracování strategických rozvojových plánů obcí, mikroregionů a místních akčních skupin a zpracování tématických koncepcí, studií rozvoje území, socioekonomických analýz apod. Do této skupiny patří i tzv. Expertní poradenství

Vzdělávání

V rámci vzdělávání se RRA zaměřuje především na pořádání vzdělávacích seminářů vztahujících se ke grantovému a dotačnímu poradenství, možnostem financování rozvojových projektů, jejich realizace a předávání tzv. dobré praxe z úspěšných projektů a na oblast strategického řízení a plánování.