ÚvodO společnosti Aktuality Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Státního fondu životního prostředí vyhlásil výzvu zaměřenou na Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu s příjmem žádostí  1.9.2023 - 1.5.2024. 
V rámci dané výzvy je možné řešit: 
1. pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele
2. pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a BPS (rozmetadla a další techniky pro zapravení kompostu, či specifického aplikátoru digestátu či fugátu z bioplynové stanice)
3. Intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren
4. výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren
5. výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy
 
Forma a výše dotace
60 % - aktivita 1., 70 % aktivity 2-5., minimálně 0,75 mil. Kč, maximálně - není stanoveno
Maximální nákladová efektivita pro aktivitu 1:  4 000 Kč bez DPH/t aplikovaného kompostu/rok a 18 000 Kč bez DPH/ha obhospodařovaného ZPF
Maximální nákladová efektivita pro aktivitu 2:  1 500 Kč bez DPH/t aplikovaného kompostu (digestátu či fugátu) / rok a 6 000 Kč bez DPH/ha obhospodařovaného ZPF,  náklady na „Certifikaci kompostu dle ISO norem (ČSN 465735)
Maximální nákladová efektivita pro aktivity 3-5: 18 000 Kč/t/rok k navýšení roční kapacity příjmu BRKO a čistírenských kalů z komunálních ČOV
 
Podmínky dotace: 
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 8. 2025.
Způsobilé výdaje jsou ty, které vznikly po 1.2.2022
Doba udržitelnosti projektu činí 5 let
Žadatel, tedy provozovatel kompostárny uzavře před podáním žádosti o dotaci „Rámcovou smlouvu o dodávkách kompostu a jeho zapravení na ZPF
Kompost musí splňovat podmínky podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech
Aplikační dávka hnojiva musí být minimálně 40 t na ha
 
Přílohy k žádosti: 
1. Projektový záměr
2. Agregovaný rozpočet projektu, včetně elementárního popisu položek
3. V případě stavby územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí) s vyznačením nabytí právní moci
4. Rámcová smlouva o dodávkách kompostu 
5. V případě stavebních prací - technickou zprávu s technickým popisem, situaci a rámcový rozpočet (min. v členění na stavební objekty)

Bližší informace:
 
Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz