ÚvodO společnosti Aktuality Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy místních komunikací

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy programu Podpora rozvoje regionů, výzvy:  Podpora obnovy místních komunikací  a  Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Příjem žádostí do kolových výzev probíhá do:  5. června 2023, 12:00 hod. 

Obnova místních komunikací
Podpora max. 50  %, 0,5 - 10 mil. Kč, 
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Podpora max. 80 %, dotace 0,5 - 10 mil. Kč,
Obnova místních komunikací
Podpora:
max. 50  %, 0,5 - 10 mil. Kč, 
 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., konkrétně na:
a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: propustky, opěrné zdi

 
Neuznatelné náklady: 
- vybudování nebo obnova účelových komunikací,
- vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků
- vybudování nové místní komunikace

 
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Podpora:
max. 80 %, obce do 3000 ob,. dotace 0,5 - 10 mil. Kč, . 
 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.
Jedná se o:
a) kulturní domy,
b) budovy se sídlem obecních úřadů,
c) knihovny,
d) školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu,
NOVĚ: je možné řešit samostatně rekonstrukce střech těchto staveb
 
Neuznatelné náklady:
-  nová výstavba
-  nábytek, vybavení a zařizovací předměty
 
Projekty budou hodnoceny dle: 
- počet obyvatel (do 199, 200 - 499 atd.)
- žadatel náleží do hospodářsky postiženého regionu
- rozpočet obce
- přínos místní komunikace pro obec (návaznost na občanskou vybavenost...)
- přínos veřejné budovy pro obec - nejvyšší bodování školy, školky, družiny
- připravenost akce (stavební povolení, případně stanovisko příslušného stavebního úřadu)
- míra požadované dotace - u veřejných budov
- rozsah a stupeň poškození místní komunikace
- zanesení záměru do informačního systému projektových záměrů (ISPZ)


Podmínky dotace: 
- Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje
- Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků září 2023
- Nejzazší termín ukončení realizace akce: 30. listopadu 2024
- Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté - Akce je považována za zahájenou předáním staveniště/stavby.