ÚvodO společnosti Aktuality OPŽP - dotace vodovody, kanalizace, ČOV

OPŽP - dotace vodovody, kanalizace, ČOV

Operační program životní prostředí v termínu 17.10.2016 - 17.1.2017 vyhlásil v rámci prioritní osy Zlepšování kvality vod nové výzvy 42 a 43, prostřednictvím kterých jsou podporovány aktivity zaměření na řešení odpadních vod a zásobování pitnou vodou.
Výzva 43: ZAJISTIT DODÁVKY PITNÉ VODY V ODPOVÍDAJÍCÍ JAKOSTI A MNOŽSTVÍ:
Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.
Podporovanými aktivitami jsou:
-    výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
-    výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt 3 mil. Kč bez DPH.

Výzva 42: SNÍŽIT MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ DO POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD
Podporovanými aktivitami jsou:
-    výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
-    výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt 4 000 000 Kč (bez DPH) u kanalizací, 1 000 000 Kč (bez DPH) u výstavby, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Žadatelem o podporu může být pouze většinový vlastník vodohospodářské infrastruktury v obci s vyřešeným provozním modelem.

Bližší informace:
RNDr. Otakar Prudil
Email: prudil@rravm.cz
Tel: 737 565 954