ÚvodO společnosti Aktuality Národní plán obnovy sociální služby

Národní plán obnovy sociální služby

Došlo k vyhlášení dlouho očekávaných výzev MPSV z Národního plánu obnovy - Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péčeNákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II. 
 
Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče, příjem žádostí:  21. 7. 2023 -  22. 7. 2024
Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II,  příjem žádostí: 20. 7. 2023 do  31. 10. 2023
Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče, příjem žádostí:  21. 7. 2023 -  22. 7. 2024
Bude podporován nákup a rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.  Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
- Odlehčovací služby – pouze v pobytové formě;
- Týdenní stacionáře;
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
- Domovy pro seniory;
- Domovy se zvláštním režimem;
- Chráněné bydlení.
 
Dotace: 
100 %, 5 mil. – 80 mil. Kč vč. DPH pro neziskový sektor
100 %, 5 mil. – 80 mil. Kč bez DPH pro veřejný sektor
 
Způsobilé výdaje: 
- výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí (včetně vývařoven);
- stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb;
- vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
- administrativní zázemí/kanceláře
- systémy protipožární ochrany;
- vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí
- nákup pozemku, stavby, práva stavby
- demolice
- pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení
 
Podmínky: 
Udržitelnost projektu realizovaného v rámci této Výzvy je 10 let
U nových staveb sociální infrastruktury, musí být potřeba primární energie alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
U renovací staveb sociální infrastruktury, dosahují alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů.
 
Přílohy k žádosti: 
- Položkový rozpočet stavby vypracovaný na podkladě aktuálního ceníku ÚRS, RTS
- Žádost o stavební povolení
- Projektovou dokumentaci stavby v podrobnosti pro vydání stavebního povolení
- Předběžné stanovisko Kraje o tom, zda službu po skončení realizace projektu plánuje zařadit do krajské sítě sociálních služeb
- Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb.
- Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb.
atd. 
 
Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II,  příjem žádostí: 20. 7. 2023 do  31. 10. 2023
Podporovanou aktivitou je nákup nových silničních vozidel do vlastnictví žadatele, která jsou rozdělena dle kategorií na:
- M1 (osobní),
- M2 a M3 do 7,5t (minibus),
- N1 do 3,5 t (nákladní),
a to vozidel pouze s těmito alternativními pohony:
- Plug-in electric hybrid (PHEV) ▪ Vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet i z externího zdroje elektrické energie (elektrické zásuvky).
- Elektromobil (BEV) ▪ Vozidlo výhradně s elektro pohonem – bateriemi poháněný elektromobil (BEV). BEV elektromobil je poháněný pouze elektřinou z baterií, která roztáčí trakční elektromotor, tudíž k jeho pohonu není třeba žádného fosilního paliva. Baterie se dobíjejí z externích zdrojů (domácí síť, veřejné rychlonabíječky atp.). BEV elektromobil tedy přináší 100% bezemisní přepravu.
 
Projekty se zaměří na podporu nákupu vozidel pouze pro níže uvedené sociální služby:
-  Sociální poradenství (dle § 37), Osobní asistence,  Pečovatelská služba, Tísňová péče, Průvodcovské a předčitatelské služby, Podpora samostatného bydlení, Odlehčovací služby, Centra denních služeb, Denní stacionáře,  Raná péče,  Telefonická krizová pomoc, Tlumočnické služby, Kontaktní centra, Krizová pomoc, Intervenční centra, Nízkoprahová denní centra, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Noclehárny, Služby následné péče,  Sociálně aktivizační služby, Sociálně terapeutické dílny,  Sociální rehabilitace
 
Podmínky: 
- Všechna pořizovaná vozidla musí splnit maximální limit emisí CO2 50 g na 1 ujetý kilometr
- Kapacita baterie u všech silničních kategorií pořizovaných vozidel bude vyšší než 10 kWh.
- Maximální možný počet vozidel podpořených v rámci této výzvy je 5.
 
Forma a výše podpory: 
100 % (bez DPH), min 250 tis. Kč bez DPH, max 1,064 na elektrovozidlo, 0,792 mil. Kč  plug – in hybrid vozidlo,  maximální výše na projekt je 5,36 mil. Kč bez DPH
 
Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz