ÚvodO společnosti Aktuality MMR - dotace místní komunikace, veřejné budovy

MMR - dotace místní komunikace, veřejné budovy

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v měsíci lednu vyhlásit po aktualizaci programu Podpora rozvoje regionů výzvy, a to pouze:  Podpora obnovy místních komunikací 0 - 3000 ob. a 3001 - 10 000 ob. a  Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 0 - 3000 ob. a 3001 - 10 000 ob. Výsledky pak budou zveřejněny do června 2023.
Obnova místních komunikací
Podpora:
max. 50 %, obce do 3000 ob. dotace max. 10 mil. Kč, 
obce do 10 000 ob. dotace max. 10 mil. Kč
 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., konkrétně na:
a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: propustky, opěrné zdi
 
Neuznatelné náklady: 
- vybudování nebo obnova účelových komunikací,
- vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků
- vybudování nové místní komunikace
 
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Podpora:
max. 80 %, obce do 3000 ob. dotace max. 10 mil. Kč
max. 70 %  obce 3001 - 10 000 ob. dotace max. 20 mil. Kč,
 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.
Jedná se o:
a) kulturní domy,
b) budovy se sídlem obecních úřadů,
c) knihovny,
d) hasičské zbrojnice - NOVĚ
e) školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu,
 
Neuznatelné náklady:
-  nová výstavba
-  nábytek, vybavení a zařizovací předměty
 
Projekty budou nově hodnoceny: 
- počet obyvatel
- žadatel náleží do hospodářsky postiženého regionu
- prvek ekologického přínosu
- přínos pro obec (návaznost na okolí...)
- připravenost akce (stavební povolení)
- počet podpořených žádostí žadatele v dotačním titulu od roku 2019
- míra požadované dotace - u veřejných budov
- zanesení záměru do informačního systému projektových záměrů (ISPZ)
 
Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz