ÚvodO společnosti Aktuality Efekt - dotace Místní energetické koncepce a Energetický management

Efekt - dotace Místní energetické koncepce a Energetický management

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje v prosinci vyhlásit dlouho očekávané výzvy Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a Zpracování místní energetické koncepce.
 
Zpracování místní energetické koncepce (MEK)
Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce. MEK by měl být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí obce.
 
Samotný MEK pak má definovanou minimální strukturu:
1. Analýza výchozího stavu energetické situace (popis lokality a energetické situace, analýza zdrojů energie, analýza spotřeb energie, bilance mezi zdroji energie a její spotřebou),
2. Možná řešení – zásobník projektů (navržené samostatně pro každý objekt či segment v rámci obecního majetku a typově (pro každý druh objektu apod.) v ostatních sektorech (bydlení apod.),
3. Optimální komplexní řešení energetiky – Energetický akční plán (stručný popis proveditelného řešení, popis technického řešení, investiční potřeby realizovatelného řešení,  finanční zdroje pro realizaci řešení, harmonogram realizace).
 
Maximální výše a míra dotace: obce do 5000 ob. 90 % max. 400 000 Kč, 5001 - 10 000 ob. 80 %, max. 450 000 Kč, 10 001+ ob. 70 % max. 500 000 Kč
 
Typ dotace:  Neinvestiční dotace v režimu de minimis
 
Forma dotace:  Jednoletá dotace, ex ante, tj. dopředu. na období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
 
Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu
 
Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe.  Předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme).
 
Princip energetického managementu lze také formulovat jako systémový a investičně nenáročný soubor opatření, jehož cílem je postupné dosahování významných úspor energie a zlepšení organizace práce. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se skládá zejména z těchto činností:
 
1. Měření a zaznamenávání spotřeby energie;
2. Sběr dat o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, případně četnější;
3. Stanovení potenciálu úspor energie;
4. Stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby);
5. Realizace opatření;
6. Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření;
7. Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených;
8. Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů.
 
Způsobilé výdaje:
 
1.  výdaje na tvorbu základních, normou ISO 50001 vyžadovaných dokumentů
2.  výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.
3.  výdaje na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (SW) do výše 59 999 Kč
 
Maximální výše a míra dotace: max. 500 000 Kč,  90 %
 
Typ dotace:  Neinvestiční dotace v režimu de minimis
 
Forma dotace:  Jednoletá dotace, ex ante, tj. dopředu. na období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
 
Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz