ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na odborné učebny ZŠ

Dotace na odborné učebny ZŠ

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo vyzvu na předkládání žádostí v oblasti investic ve vzdělávání. Příjem žádostí do této výzvy bude probíhat v termínu od 29.9. do 14.2.2017 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Tato výzva je zaměřena na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:
- komunikace v cizích jazycích
- přírodní vědy
- technické a řemeslné obory,
- práce s digitálními technologiemi
Další možnosti které tato výzva umožňuje jsou řešení:
- bezbariérovosti škol
- odůvodněné zvýšení kapacit
- pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy
- úpravy zeleně a venkovního prostranství
- nákup kompenzačních pomůcek

Projektové záměry musí být v souladu s místními akčními plány vzdělávání (MAP)

Forma a výše dotace
Výše dotace je stanovena na 95 % u soukromoprávních subjektů vykonávající veřejně prospěšnou činnost (o.p.s., spolky, církve atd.) a 90 % u ostatních žadatelů.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 99 mil. Kč. Výdaje spojené s realizací projektu mohou vzniknout nejdříve k 1.1. 2014(nákup pozemků, projektová dokumentace), projekt musí být ukončen do 28.6.2019.

Máte tak jedinečnou příležitost získat potřebné finanční prostředky na rozvoj, zkvalitnění a v konečném důsledku zatraktivnění Vaší vzdělávací instituce.

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy se poradenství v oblasti dotací věnuje už od roku 1998. Za dobu naší existence jsme pro regiony získali finanční prostředky v celkovém objemu přes 2 miliardy Kč.
Jsme připraveni pro Váš projekt poskytnout jak komplexní péči po dobu udržitelnosti projektu, tak zpracování dílčích částí a úkonů jako příprava CBA analýz,
studií proveditelnosti (stěžejních částí žádosti) či zajištění výběrových řízení na dodavatele.

V minulosti jsme se podíleli na řadě obdobných projektů jako: Vytvoření moderní technické základny - SŠPH Uherské Hradiště, Regionální centrum pro strojírenství COPT Kroměříž. Vybavení odborných učeben ZŠ ZŠ Napajedla a další.

Bližší informace:

Mgr. Tomáš Jurčeka
Tel: +420 739 719 638
Email: jurceka@rravm.cz