ÚvodO společnosti Aktuality Dotace 90 % - Zakládání energetických společenství

Dotace 90 % - Zakládání energetických společenství

Aktuálně byla vyhlášena výzva Národního programu Životní prostředí - Zakládání energetických společenství s příjmem žádostí do dvoukolové soutěžní výzvy od 1.12.2023 - 31.1.2024.
 
Podpora se vztahuje na zpracování těchto základních podkladových materiálů:
1. Technická studie proveditelnosti zahrnující informace o spotřebě energie, výrobnách energie, řízení, regulaci a komunikaci a dále doporučení k rozvoji ES.
2. Ekonomická studie proveditelnosti zahrnující provozní model ES, analýzu nákladů a výnosů, model nakládání se ziskem ES a vyhodnocení ekonomického potenciálu vzniku, fungování a rozvoje ES.
3. Analýza vlastnické struktury v rámci ES.
4. Vypracování stanov nebo jiného zakladatelského právního jednání včetně případné analýzy pro výběr právní formy.
5. Plán majetkové účasti členů v ES, financování zdrojů a souvisejících nákladů.
6. Smlouvy a právní dokumenty přímo spojené s vlastním založením ES a jeho provozem, včetně smluvních vztahů ES a jeho členů, vztahů s dodavateli, poskytovateli služeb, dalšími účastníky trhu, apod.
 
Výstupem projektu musí být vždy založení Energetického společenství.
 
Výše dotace:
Maximální míra podpory: 90 % přímých realizačních způsobilých výdajů, dále dle kategorií:
1.  Kategorie 600 000 Kč - Odběrná místa pouze v RD nebo BD
2. Kategorie 1 500 000 Kč - ES tvořeno subjekty stejného typu
3. Kategorie 3 000 000 Kč - ES tvořeno subjekty různého typu
3+. Kategorie 3 000 000 Kč - ES tvořeno různými subjekty na území min. 3 sousedících ORP
 
Hodnotící kritéria jsou kvantitativní:
1. Nákladovost
2. Velikost a komplexnost záměru (podle kritérií v závislosti na kategorii záměru)
3. Kvalita záměru
4. Opatření ke snížení energetické náročnosti objektů
5. Využití obnovitelných zdrojů energie 6. Ukládání energie
7. Řízení využití energie
8. Zkušenost s provozováním obnovitelných zdrojů energie
9. Strategická vize energetického společenství (kritérium se u kategorie 1 neposuzuje)
10. Potenciál vzniku energetického společenství (kritérium se posuzuje pouze u kategorie 1)
11. Rozšiřování energetického společenství
12. Participativní tvorba energetického společenství
 
Přílohy k žádosti.
1. Popis plánovaných souvisejících aktivit a činnosti
2. Dokument potvrzující vznik projektového partnerství za účelem realizace projektu z dotačního titulu Zakládání ES
3. Memorandum o spolupráci na projektu sdílení elektřiny
4. Dokument prokazující splnění požadavků směrnic – například stanovy a seznam členů, podílníků apod.

Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz