ÚvodO společnosti Aktuality Aktuální dotační programy pro obce

Aktuální dotační programy pro obce

S přechodem na nové rozpočtové období pomalu končí programy EU financované z rozpočtového období 2007-2013. Nové programy pro období 2014-2020 se ještě nerozběhly. Nicméně národní a krajské programy jsou vyhlašovány každoročně. Přinášíme Vám proto přehled aktuálně vyhlášených programů:

1. Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
2. Dotační programy Státního fondu dopravní infrastruktury
3. Krajský program obnovy venkova Zlínského kraje

V případě zájmu o bližší informace či konzultaci Vašeho záměru se na mě neváhejte kdykoliv obrátit na uvedených kontaktech. RNDr. Otakar Prudil, tel. 737565954
 
Bližší informace k aktuálním dotačním pogramům:

1. Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:
-    obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),
-   úpravu veřejných prostranství,
-   obnovu a zřizování veřejné zeleně
-    rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
Dotace je určena pro obce do 3000 obyvatel.
Míra podpory je 70% z celkových výdajů a nejvýše pak 400 tis. Kč.
K žádosti je třeba doložit technickou dokumentaci, rozpočet a stanovisko stavebního úřadu.
Příjem žádostí probíhá do 16.2.2015.

2. Dotační programy Státního fondu dopravní infrastruktury
Podporu je možné využít na tyto projekty:
- Výstavba a údržba cyklistických stezek
-  Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy   a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
-   Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy
-   Akce zaměřené na odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou výstavby a úpravy přechodů
Dotace je do výše 85% výdajů a nejvýše pak 10 mil. Kč.
Na realizaci musí být vydáno pravomocné stavební povolení.
Žádosti o dotaci jsou přijímány do 6.1.2015.

3. Program obnovy venkova Zlínského kraje
Rada Zlínského kraje na svém předposledním jednání vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit věcnou specifikaci včetně finančního rámce Podprogramu na podporu obnovy venkova pro rok 2015 v celkové alokaci 26,9 milionů korun. Podprogram bude v příštím roce realizován ve dvou dotačních titulech.

První dotační titul bude určený na komplexní úpravu veřejného prostranství obce včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce a na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu místních komunikací na pozemcích v majetku obce popřípadě v majetku Zlínského kraje. Pro tento účel je v rozpočtu kraje vyčleněno 25,4 milionů korun.
Druhý dotační titul určený na Projekty na zpracování územních plánů bude mít alokaci 1,5 milionu korun.