ÚvodAktuality MZe Informace o nových právních předpisech

MZe Informace o nových právních předpisech

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele

Návrh vyhlášky o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Návrh vyhlášky o požadavcích na zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány

Návrh vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Návrh vyhlášky o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru, a o postupu při jejich zaznamenávání

Návrh vyhlášky o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Návrh vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Návrh vyhlášky o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

Připravovaná legislativa MZE