ÚvodAktuality MZe Informace o nových právních předpisech

MZe Informace o nových právních předpisech

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně - klimatických opatření

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících ....

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

Návrh vyhlášky o stanovení vzor průkazu ke kontrole podle zákona o dřevě

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

Návrh vyhlášky o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Návrh zákona, kterým se zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Návrh vyhlášky o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

Připravovaná legislativa MZE