ÚvodAktuality MZe Informace o nových právních předpisech

MZe Informace o nových právních předpisech

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Návrh vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány, správními orgány a pověřenou osobou

Návrh vyhlášky o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Návrh vyhlášky o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Návrh vyhlášky o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování

Návrh vyhlášky o lesní hospodářské evidenci

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

Návrh vyhlášky o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele

Návrh vyhlášky o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Návrh vyhlášky o požadavcích na zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány

Návrh vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd

Návrh vyhlášky o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

Připravovaná legislativa MZE