ÚvodAktuality MZe Informace o nových právních předpisech

MZe Informace o nových právních předpisech

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Návrh vyhlášky o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

Návrh vyhlášky o stanovení vzor průkazu ke kontrole podle zákona o dřevě

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

Návrh vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Návrh vyhlášky o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

Návrh vyhlášky o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Návrh zákona, kterým se zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Návrh vyhlášky o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

Připravovaná legislativa MZE