ÚvodAktuality Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oznámenie o ukončení predaja sušeného odstredeného mlieka

Tlačová správa - PPA začína s registráciou žiadateľov na 30-miliónovú „Zelenú naftu 2019+“

Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení ...

Oznam o nedostupnosti ústredia a regionálnych pracovísk PPA - dňa 28.6.2019

Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou PRV 2014

Tlačová správa - PPA získala certifikát riadenia informačnej bezpečnosti ako banka

Sprievodca kontrolou na mieste pre priame podpory a neprojektové opatrenia PRV 2014 – 2020

Oznámenie PPA o zverejnení Prílohy č. 5 k ŽoP

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou ...

Projektové podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v ...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 24.06.2019

Zoznam schválených ŽoNFP z OPRH 2014-2020 vo formáte XML 2003 k 21.6.2019

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 37. ...

Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 22/PRV/2017

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina.

Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.

Odporúčanie k registrácii v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci ...

Výzva na registráciu v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo ...