ÚvodAktuality Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské ...

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské ...

Oznámenie o ukončení predaja sušeného odstredeného mlieka

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 42/PRV/2019 pre podopatrenie 5.1

Projektové podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 32/PRV/2018

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020

Výzva č. 24/PRV/2017 – aktualizácia č. 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie ...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych ...

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020

Tlačová správa - PPA už vyplatila žiadosti o platby na veľké dobytčie jednotky za 3,2 milióna eur

Registrácia žiadateľov pre opatrenie Zelená nafta 2019+

PPA predlžuje termín na registráciu konta pre získanie „Zelenej nafty 2019“ do nedele 18. augusta

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení ...

Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, ...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

Výzva na registráciu v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo ...