ÚvodAktuality Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra

Výzva č. 38/PRV/2019 pre podopatrenie 2.3

Výzva č. 33/PRV/2018 pre podopatrenie 2.3

PPA získala za Zelenú naftu prestížne ocenenie digitalizácie štátnej správy ITAPA 2019

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 42/PRV/2019 pre podopatrenie 5.1

Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia ...

Oznámenie pre žiadateľov zaradených do záväzku na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie ...

Príloha č. 2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2019/2020

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov PPA"

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.8

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2019/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020

Oznámenie

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 41/PRV/2019

Oznámenie pre žiadateľov o administratívnej kontrole roku rozorania a veku porastu na Jednotnej ...

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zavedenie elektronických služieb pre podporu ...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 3.10.2019

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v ...