ÚvodProgram přeshraniční spolupráce SR – ČR

Programy přeshraniční spolupráce jsou doplňkem hlavních evropských programů. Výsledná podoba daného programu je výsledkem společného jednání zainteresovaných zemí za účelem podpory aktivit, které povedou k financování projektů mající přeshraniční dopad. Cílem těchto opatření je snižování rozdílného hospodářského rozvoje příhraničních regionů, které jsou častokrát hospodářskou periférií daných států. Odstraněním hraniční bariéry vstupem do schengenského prostoru bylo pouze jedním z předpokladů k rozvoji příhraničních regionů. Dalšími důležitými kroky jsou aktivity vedoucí k vytváření přeshraničních vazeb v podobě partnerství mající dopad na transfer dobré praxe a know how, zatraktivňování přírodního a kulturního dědictví coby pól růstu cestovního ruchu a dále také zkvalitňování technické infrastruktury daných regionů za účelem transferu zboží, služeb a kapitálu v příhraničním regionu.

Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK – CZ má za účelem naplňování svých aktivit definovány tři základní prioritní osy.

Prioritní osa 1 Využívání inovačního potenciálu: řeší například oblast společné tvorby, ověřování a zavádění inovativních vzdělávacích programů pro základní, střední i vysoké školy s důrazem na získání klíčových kompetencí požadovaných praxí. Dále pak vytváření partnerství, strategií pro rozvoj lidských zdrojů včetně celoživotního vzdělání.

Prioritní osa 2 Kvalitní životní prostředí: má za úkol podporovat investiční aktivity vedoucí ke zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek včetně zlepšování přístupu k nim v podobě lepšího značení, budování oddychových míst a dále také zlepšování technického stavu silnic II. a III. tříd v jejich okolí. V neposlední řadě tato osa podporuje výstavbu cyklostezek a chodníků s důrazem na propojování těchto kulturních a přírodních atraktivit v příhraničním regionu.

Prioritní osa 3 Rozvoj místních iniciativ: napomáhá především oblasti rozvoje spolupráce institucí veřejné správy, rozvoji plánování, vzniku strategií a studií v příhraničním regionu. V rámci této osy je také možnost řešit vytváření a upevňování partnerství, sítí a podporných přeshraničních struktur.

mapa_cr_sr.pngAlokace programu pro období 2014 – 2020 činí 106,046 mil. Euro. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Program je dostupný na webu: www.sk-cz.eu