ÚvodInspirativní projekty Vodovod Žeranovice – napojení náhradního zdroje

Vodovod Žeranovice – napojení náhradního zdroje

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí České republiky
Náklady akce celkem: 2 670 370Kč
Požadovaná dotace: 2 136 296 Kč

Realizace projektu Vodovod Žeranovice – napojení náhradního zdroje vyřešila vyčištění a vystrojení stávajícího vrtu, jeho napojení na zdroj elektrické energie, stavební obnovu objektu čerpací stanice. Na stávajícím vrtu byly provedeny následující stavební úpravy – vyspárování obvodových stěn stropu a dna komory, utěsnění prostupů potrubí, výměna stávajících poklopů za kompozitní uzamykatelné poklopy a uložení potrubí do chrániček v propojovacím kanálu mezi čerpací stanicí a armaturní komorou vrtu. Nově vyčištěný a vystrojený Vrt byl se stávající vodovodní sítí obce propojen potrubím výtlačného řádu, v místě stávajícího podzemního hydrantu, umístěného v travnaté ploše na začátku obce. Výtlačný řád byl realizován z materiálu PE 100DN 50, délky 496 m. Realizací projektu došlo k posílení zásobování cca 670 obyvatel (cca 90 %) obyvatel obce Žeranovice pitnou vodou. Vydatnost nově připojeného zdroje pitné vody je min. 0,8 l/s což plně pokryje normovanou spotřebu pitné vody dle výše uvedené Vyhlášky. Po napojení vrtu na stávající vodovodní řad byl s využitím dodaného monitorovacího systému optimalizován odběr podzemní vody pro potřeby veřejného vodovodu, obec Žeranovice přestala být životně závislá na jediném zdroji vody a kapacita obou zdrojů nyní bude schopná pokrýt i delší období nižší dotace zásob podzemní vody, případně zvýšené spotřeby vody ve veřejném vodovodu. Zlepšení tlakových poměrů ve vodovodním řádu obce nyní umožní vyšší uživatelský standart pro občany. Smíchání vody z obou zdrojů pitné vody nyní umožní plnit stanovený limit hodnoty dusičnanů bez zapojení úpravny vody pro snížení obsahu dusičnanů ve vodě. Významným přínosem je rovněž zvýšení kapacity průtoku obecních hydrantů pro zajištění protipožární ochrany obce.

Objekt-noveho-vrtu-(1).png Objekt nového vrtu; autor obec Žeranovice