ÚvodReference Vybrané reference Čistá řeka Bečva

Čistá řeka Bečva

Čistá řeka Bečva

Celková dotace:

808 000 000 Kč

ISPA
Projekt Čistá Bečva koncepčně řeší čištění a odkanalizování všech 59 obcí okresu Vsetín, na níž se shodly zúčastněné subjekty v souladu s cíli trvale udržitelného hospodaření s vodou. Z pohledu životního prostředí lze konstatovat, že projekt Čistá Bečva je rozsáhlá akce vedoucí k zajišťování zlepšení kvality vody a k intenzifikaci čističek odpadních vod na Vsetínské a Rožnovské Bečvě. Lze předpokládat výrazné zvýšení kvality povrchových a podzemních vod, které slouží v okrese Vsetín k zásobování obyvatel pitnou vodou. Realizace komplexního projektu bude probíhat v letech 2002 – 2020. Na základě předběžných propočtů byly celkové investiční náklady na komplexní odkanalizování obcí mikroregionu Vsetínsko odhadnuty na 3,4 mld. Kč.
Zpracovatel projektu Čistá Bečva, Mikroregion Vsetínsko, se rozhodl využít jako jeden ze zdrojů možného dofinancování předkohézního fondu ISPA. Jednalo se zejména o finančně a technicky náročné stavby s výrazným dopadem na oblast ochrany životního prostředí o celkové částce 1,6 mld. Kč.
V této fázi projekt zahrnuje 37 vzájemně souvisejících podprojektů řešících problematiku čištění odpadních vod v 15 obcích Zlínského kraje se 133 tisíci obyvatel. Region povodí Bečvy je významným územím přirozené akumulace vod a rovněž chráněnou krajinnou oblastí a jako takový bude jistě přispívat nejen k zachování ekosystému, ale zároveň i k rozvoji okolních regionů.