ÚvodO společnosti Naše projekty STREDOVEK VO VIRTUÁLNEJ PREHLIADKE

STREDOVEK VO VIRTUÁLNEJ PREHLIADKE

 

Celkové náklady:                                 16 540,00 EUR
Výška príspevku EFRR:                     14 059,00 EUR
Výška príspevku ŠR SR:                       1 654,00 EUR
Konečný užívateľ:                               Bánovská regionálna rozvojová agentúra
Hlavný cezhraničný partner:               Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Doba realizácie:                                   01.08.2021 – 31.07.2022
 
Popis projektu: Permanentne meniace sa prostredie, ktorého hnacou silou sú čoraz náročnejšie požiadavky zákazníkov, demografické zmeny, rozvoj v technológiách a globalizácia si vyžaduje, aby subjekty cestovného ruchu prispôsobovali svoju ponuku.

Z toho dôvodu sa žiadateľ Bánovská RRA v participácii s RRA Východní Moravy rozhodli poskytnúť plnohodnotné inovatívne služby pomocou aplikácie s virtuálnymi prehliadkami historických pamiatok prihraničného regiónu z obdobia stredoveku. Projekt je koncipovaný ako turistický produkt s využitím moderných technológií, ktorý zábavnou formou pritiahne pozornosť návštevníkov, čo prispeje k tomu, že si návštevníci odnesú nielen väčší zážitok, ale lepšie si zapamätajú viac informácií.

Cieľ projektu: Hlavným cieľom realizácie projektu je zavedenie inovatívnej služby podporujúcej využívanie potenciálu kultúrneho dedičstva v oblasti prihraničného regiónu.

Výsledky projektu: Výstupom projektu je ucelený produkt vo forme jednej aplikácie s obsahom 10 virtuálnych prehliadok, ktorá zhodnocujú spoločné kultúrne dedičstvo z obdobia stredoveku. Virtuálne prehliadky sa skladajú z hradov situovaných v Trenčianskom a Zlínkom kraji, ktoré sú: hrad Beckov, Tematín, Čachtický, Lednica, Uhrovský, Brumov, Lukov, Malenovice, Kurovice a Cimburk.

Webová stránka s prohlídkou hradů zde


Aplikaci můžete stáhnout na těchto odkazech:


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tdv.player.vrhrady&gl=SK
 

https://apps.apple.com/app/id1638761087