ÚvodO společnosti Naše projekty Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodářství Zlínska a Púchovska O projektu

Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodářství Zlínska a Púchovska

loga-publicita2.jpg

O projektu


Projekt je zaměřen na společné aktivity v oblasti odpadového hospodářství obcí s cílem dosáhnout rozvoje vzájemné spolupráce municipalit, sdílení zkušeností a šíření osvěty ve vztahu k třídění odpadů a životnímu prostředí.  

Cíle projektu bude dosaženo sadou vzájemně provázaných aktivit, které jsou logicky uspořádány a navazují na sebe. Pro realizaci projektu bude pořízeno nezbytné vybavení v podobě chytrých košů, kontejnerů a informačního systému pro evidenci třídění. Toto vybavení bude zapůjčeno do zapojených obcí na české a slovenské straně, tak aby si místní samosprávy mohly vyzkoušet moderní prvky, které pomáhají v odpadovém hospodářství a které mohou motivovat jak obce, tak občany ke zlepšení přístupu k třídění, a tedy k životnímu prostředí.  

Projekt společně realizují Regionální rozvojová agentura východní Moravy a Regionálná rozvojová agentura Púchov. Spolupráce těchto partnerů je již silně ukotvena a to zejména díky společným realizacím předcházejícím úspěšným projektům jako např. „Společný rozvoj česko-slovenského příhraničí“ spolufinancovaný z prostředků EU. 

Poptávka ze strany místních samospráv po zavádění moderních prvků sběru odpadů a osvětě vyplývá z šetření mezi zapojenými obcemi, jak bylo zmíněno výše. Problémem je, že zástupci municipalit střední a menší velikosti nemají dostatečné povědomí o moderních prvcích sběru a nemají dostatek prostředků pro osvětu, také se často mylně domnívají, že problematika se týká pouze velkých aglomerací. 
V současné době nemají obce příliš možností sdílet zkušenosti z oblasti odpadového hospodářství, které by umožňovaly výměnu znalostí mezi českými a slovenskými municipalitami na území Zlínského kraje a Trenčianského. Projekt chce tuto bariéru alespoň částečně odstranit pořádáním konferencí a workshopů a   šířením osvěty.