ÚvodO společnosti Naše projekty Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II

1. Základní informace o projektu
 
Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039
Realizátor projektu: Statutární město Zlín, partnerem je Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Realizace projektu: 1.12.2018 – 30.11.2021 (36 měsíců)
Rozpočet projektu: 10 090 010,-- Kč
Finanční zajištění projektu: projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a z prostředků realizátora projektu.


 
2. Co je to MAP?
MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, zaměřený na spolupráci aktérů vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Zlín, stanovuje priority a pomáhá k dosažení cílů vzdělávací politiky. Je zaměřen na kvalitní předškolní, základní a volnočasové vzdělávání, které má poskytnout rovné příležitosti a maximální rozvoj všem dětem.
 
Přínosy realizace MAP
 - Vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry ve vzdělávání
 - Zkvalitnění vzdělávání v místních mateřských a základních školách
 - Řízený rozvoj dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže
 
3. Cíle MAP
Hlavním cílem projektu je zlepšit úroveň a kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a rovného vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního, zájmového a neformálního vzdělávání.
 
Cílem projektu je dále dlouhodobě udržitelné fungování partnerství aktérů ve školství a vzdělávání v ORP Zlín, jehož činnost bude koordinována Řídícím výborem a definována vizí, cíli a prioritami Strategického rámce MAP ORP Zlín.
 
Projekt si klade za cíl:
1. Rozvinout a udržet stávající struktury partnerství MAP a aktualizovat analytické, strategické i implementační části prvního stávajícího dokumentu MAP ORP Zlín.
2. Podpořit strategické plánování v mateřských školách, základních školách, základních uměleckých školách a v organizacích poskytujících neformální vzdělávání v území ORP Zlín.
3. Prohlubovat znalostní kapacity cílových skupin projektu
4. Zkvalitnit komunikaci partnerství MAP s aktéry školství a vzdělávání v území ORP Zlín.
5. Podporovat dlouhodobé systematické plánování v oblasti vzdělávání a vytvářet rámec pro vize rozvoje jednotlivých škol.
 
4. Klíčové aktivity
Projekt je sestaven z celkem 4 klíčových aktivit, které na sebe vzájemně navazují:
KA 01 Řízení projektu – řízení projektu a naplňování jeho cílů
KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP – realizace a prohlubování procesu společného místního plánování
KA 03 Evaluace a monitoring – vyhodnocování realizace celého projektu, jeho priorit a cílů
KA 04 Implementace – rozvíjení a zkvalitňování předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání v ORP Zlín.
 
5. REALIZACE PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ VÝSTUPY
Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání respektuje základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje:
- aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života místního společenství
- aby přijímaná usnesení odpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu
- aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost
 
Realizací projektu dojde k rozšíření stávajících kontaktů a prohloubení spolupráce aktérů ve vzdělávání. Vzniknou nová partnerství, která podpoří rozvoj nových vzdělávacích aktivit.
 
Všechny cílové skupiny se mohou účastnit výměn zkušeností a vzdělávacích akcí. Vedoucí pracovníci škol, školských zařízení a zřizovatelé budou navíc podpořeni tematickými setkáními a praktickými výměnami zkušeností zaměřenými na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání, trvalý pedagogický rozvoj celé školy.
 
V průběhu realizace projektu bude aktualizován dokument MAP tak, aby zohledňoval aktuální specifika a potřeby území ORP Zlín. Do dokumentu budou zahrnuty výstupy z analýz potřeb jednotlivých škol. Výstupem projektu bude aktuální analytická část, aktualizovaný Strategický rámec MAP do roku 2023. Aktualizace dokumentu MAP bude vycházet z reálných potřeb území a z diskuse v rámci partnerství MAP.
 
6. Na realizaci výstupů se podílejí aktéři z oblasti vzdělávání:
pedagogičtí pracovníci
vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, výzkumu a poradenství
pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
děti a žáci
rodiče dětí a žáků
starostové obcí
zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
veřejnost
 
 
Celý projekt Místního akčního plánu vzdělávání funguje na principu otevřenosti, ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti. Cílem je začlenit do procesu všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a širokou veřejnost z místního společenství.