ÚvodO společnosti Aktuality Vypsány nové výzvy na projekty přeshraniční spolupráce se Slovenskem

Vypsány nové výzvy na projekty přeshraniční spolupráce se Slovenskem

Program přeshraniční spolupráce INTERREG Slovensko - Česká republika zveřejnil pravidla k prvním výzvám nového rozpočtového období. Nové výzvy jsou zaměřeny na oblasti vzdělávání, životního prostředí,spolupráce a cestovního ruchu.
Z hlediska podávání žádostí došlo ke změnám zejména v novém formuláři žádosti o příspěvek. V ostatních oblastech došlo v podstatě jen k drobným úpravám pravidel oroti předchozímu období.
Podporované oblasti:

1. ZVÝŠENÍ ATRAKTIVNOSTI KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ PRO OBYVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY PŘÍHRANIČNÍHO REGIONU
Příjem žádostí do 31.8.2016. Typy podporovaných aktivit jsou:
- plánování, příprava, budování cyklostezek a turistických chodníků
- tvorba turistického značení oddychových zón za účelem zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám
- zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek

2. ZVÝŠENÍ RELEVANTNOSTI OBSAHU VZDĚLÁNÍ PRO POTŘEBY TRHU PRÁCE
Příjem žádostí do 25.7.2016. Typy podporovaných aktivit jsou:
- realizace výměnných pobytů a stáží pro studenty a pedagogy
- propagace a zvýšení atraktivnosti řemeslných a přírodovědných oborů
- spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů s ohledem na potřeby trhu práce
- vytváření partnerství, regionálních paktů pro rozvoj lidských zdrojů

3. ZVÝŠENÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH PARTNERŮ
Příjem žádostí do 25.7.2016. Typy podporovaných aktivit jsou:
- společné plánování, studie, strategie
- rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
- vytváření a upevňování partnerství

4. OCHRANA BIODIVERZITY
Příjem žádostí do 31.8. 2016. Typy podporovaných aktivit jsou:
- budování ekostabilizačních prvků v krajině
- společné činnosti na prevenci a odstraňování důsledků eroze půdy
- realizace společných opatření směřující ke zlepšení stavu biotopů

Výše dotace u českých žadatelů činí 90 %. Minimální celkové oprávněné výdaje na projekt činí 20 000 Eur (540 000 Kč), maximální nejsou stanoveny.

Regionální rozvojová agentura má bohaté zkušenosti v oblasti přeshraničních projektů. V případě zájmu můžeme  českému žadateli pomoci najít přeshraničního partnera na Slovensku či opačně.

Bližší informace

RNDr. Otakar Prudil
Tel. 73755954
Email: prudil@rravm.cz