ÚvodO společnosti Aktuality Program rozvoje venkova bude příjímat žádosti o dotace na lesní cesty a lesní techniku

Program rozvoje venkova bude příjímat žádosti o dotace na lesní cesty a lesní techniku

Státní zemdělský intervenční fond zveřejnil podmínky výzvy k možnosti zažádat o dotaci na budování a modernizace lesních cest, či pořízení lesní techniky. Podmínkou podání žádosti je vlastnictví či pronájem lesních pozemků.

V rámci této výzvy lze získat podporu až 80%, na podporované aktivity.

Příjem žádostí bude probíhat od 26.9. do 12.10.2015.

Podporovanými aktivitami jsou:
  • investice, které souvisejí s výstavbou, rekonstrukcí a opravami lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení
  • rekonstrukce souvisejících objektů na lesních cestách: mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy do lesních porostů, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště, lesní skládky a veškeré bezpečnostní zařízení na lesní cestě přiměřené kategorii lesní cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky);
  • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
  • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
  • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
  • stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy).

Celkem bude rozděleno na tyto aktivity přes 0,5 mld. Kč.

Co konkrétně lze v rámci této výzvy pořídit:

Podporované povrchy lesních cest: asfaltový beton, penetrační makadam, mechanicky zpevněné kamenivo, vibrovaný štěrk, kamenivo částečně vyplněné cementovou maltou, nebo kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí, štěrk, štěrkodrť.

Doplňková infrastruktura na lesních cestách, nákup pozemků souvisejících s investicí.

Podporovaná lesnická technika výběr: Speciální lesnický traktor, Univerzální kolový traktor, Kůň, Harvestor pro výchovnou těžbu, Vyvážecí traktor, Vyvážecí souprava, Přívěs za traktor k vyvážení dříví (s hydraulickou rukou), Štěpkovač, drtič dřeva, klestu, dřevního odpadu, Fréza jednotalířová či dvoutalířová, Drtičky, míchače, překopávače kompostu, Mulčovače, a další.

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy se poradenství v oblasti dotací věnuje už od roku 1998. Za dobu naší existence jsme pro region získali finanční prostředky v celkovém objemu přes 2 miliardy Kč. Nabízíme komplexní péči o Váš projekt za férovou cenu, jejíž hlavní složka je odvislá od samotného získání dotace.

V případě zájmu o konzultaci projektových záměrů můžete kontaktovat RNDr. Otakara Prudila, tel. 737 565 954