ÚvodO společnosti Aktuality Program Spravedlivá transformace – Obnova území MSK

Program Spravedlivá transformace – Obnova území MSK

Byla vyhlášena výzva operačního programu Spravedlivá transformace – Obnova území – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji s příjmem žádostí v termínu 27. 6. 2023 – 30. 6. 2025. V rámci dané výzvy je poskytována dotace 85 % na:
1.  Výstavbu a modernizace komunikací pro cyklisty
2.  Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření přispívajících k ochraně biodiverzity
 
Aktivita 1. Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty
Výstavba a modernizace vyhrazených komunikací pro cyklisty včetně doprovodné infrastruktury (mobiliář, osvětlení, odpočívadla, stojany na kola, stanoviště pro bikesharing apod.), přírodě blízkých opatření a opatření přispívajících k ochraně biodiverzity.
V odůvodněných případech a jen v nebytně nutném rozsahu (např. z technických důvodů na stávajícím mostě) je možné kromě vyhrazené komunikace vybudovat i:
• vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (s dopravním značením IP20a/IP20b)
• stezku pro chodce a cyklisty se společným provozem (s dopravním značením C09a/C09b)
• komunikaci s dopravním značením B11.
 
Způsobilé výdaje pro aktivitu 1: 
• pořízení pozemku;
• pořízení budovy, stavby;
• pořízení hmotného movitého majetku;
• pořízení materiálu;
• nákup služeb;
• vícepráce;
• vyvolané investice (maximálně do výše 20 % celkových způsobilých výdajů).
 
Za součást infrastruktury pro cyklistickou dopravu se považuje také výrobna elektrické energie z obnovitelného zdroje. Vyrobenou energii lze využít pouze k pokrytí vlastní spotřeby podpořené infrastruktury
 
Podmínky: 
1. Plánovaná trasa komunikace pro cyklisty je souladu s krajskou strategií rozvoje cyklistické dopravy nebo v souladu s územní studií krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností
2. Projekt realizovaný v Moravskoslezském kraji je v souladu s Plánem obnovy území po těžbě na Karvinsku, Frýdecko-Místecku a Frenštátsku
3. Projekt zajišťuje bezpečnost a bezbariérovost dopravní infrastruktury pro všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích
4. Žadatel prokáže, že disponuje příslušným oprávněním (např. stavebním povolením) k realizaci projektu.
 
Aktivita 2. Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou
Obnova přírodně, kulturně nebo technicky hodnotných lokalit, jejich zpřístupnění cestami a tvorba prvků návštěvnické infrastruktury.
 
Lokalitou s přírodní hodnotou se rozumí:
• registrovaný významný krajinný prvek (VKP) nebo,
• památný strom nebo,
• lokalita s vymapovanými přírodními biotopy.
 
Lokalitou s kulturní hodnotou se rozumí:
• zákonem chráněná kulturní památka nebo
• drobná památka:
o drobné sakrální památky (kapličky, křížové cesty, boží muka apod.),
o pomníky a památníky,
o sochy.
 
Lokalitou s technickou hodnotou se rozumí:
• zákonem chráněná technická památka nebo
• drobná památka související s těžbou, výrobou, dopravou a skladováním uhlí.
 
Podmínky: 
1. Přístupové komunikace pro pěší k lokalitě navazují na stávající síť komunikací a cest pro pěší, nebo je plánováno jejich napojení
2. Informační prvky realizované v rámci projektu mají návaznost na lokalitu s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou řešenou v rámci projektu
3. Žadatel prokáže, že disponuje příslušným oprávněním (např. stavebním povolením) k realizaci projektu.
 
Způsobilé výdaje pro aktivitu 2: 
• výdaje na obnovu památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, restaurátorské a konzervační práce);
• výdaje na realizaci, rekonstrukci, obnovu či rozšíření návštěvnické infrastruktury (propustné zpevněné chodníky a nezpevněné stezky, pozorovatelny, informační prvky, zábradlí a závory, odpočívky, lavičky, stolky, přístřešky, osvětlení, odpadkové koše, pítka, toalety);
• výdaje na doprovodnou zeleň, vegetační a terénní úpravy stavbou dotčených nezpevněných pozemků.
 
bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz