ÚvodO společnosti Aktuality Podpora návazné péče zdravotnických zařízení

Podpora návazné péče zdravotnických zařízení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 5. května 2016 průběžnou výzvu č. 31 zaměřenou na „Zvýšení kvality návazné péče.
 
Podpora je vypsána v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“.
 
Podpora je zaměřena na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.
 
Příjemci podpory mohou být:
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané kraji,
 • organizace zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
 •  
 
Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně následující podmínky:
 • poskytovatel návazné péče zajišťuje péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství,
 • poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Koncepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované centrum,
 • poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek. 


Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 99 000 000 Kč
Výše podpory u organizací zřizovaných kraji je 90%
Žádosti budou přijímány a hodnoceny průběžně od 31.5.2016 do 30.6.2017
Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
Celková alokace výzvy (ERDF + SR) je 3 600 000 000  Kč.

Bližší informace:
RNDr. Otakar Prudil
Tel. 737 565 954
Eail: prudil@rravm.cz