ÚvodO společnosti Aktuality OP žvotní prostředí výzva zeleň a voda v krajině

OP žvotní prostředí výzva zeleň a voda v krajině

Státní fond životního prostředí aktuálně vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotace k projektům v oblasti ochrany a údržby krajiny a zadržování vody. 
Aktuálně lze žádat o podporu až na 100% nákladů k následujícím opatřením:
a) založení biocenter a biokoridorů ÚSES
b) výsadby dřevin - stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku ve volné krajině
c) vytváření a obnova vodních prvků - např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží
d) vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků
e) výsadba a obnova zeleně v obcích nad 500 obyvatel – dotace 60% 

K podání žádosti je třeba mít zpracovanou projektovou dokumentaci a rozpočet konkrétního opatření.

Žádosti jsou v rámci této výzvy přijímány do 31.3.2017

Bližší informace:

RNDr. Otakar Prudil
Tel.: +420 737 565 954
Email: prudil@rravm.cz