ÚvodO společnosti Aktuality Nové výzvy Operačního prgramu životní prostředí

Nové výzvy Operačního prgramu životní prostředí

Státní fond životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny zahájí od 14.8.2015 příjem žádostí o dotace v rámci prvních výzev Operačního programu životní prostředí pro nové rozpočtové období. To sebou přináší nové možnosti získání podpory, ale také nové podmínky a pravidla pro žadatele. První žádosti o dotaci bude možné předkládat od 14.8.2015 do listopadu 2015 a rozděleno bude přes 10 mld. Kč.

Aktuálně bude možné čerpat podporu na projektové záměry z následujících oblastí:

  • Budování varovných systémů – modernizace a rozšíření obecního rozhlasu a systému varování před povodněmi, pořízení digitálního povodňového plánu – výše podpory 70%
  • Protipovodňová opatření – úpravu koryt toků, vsakovací a retenční prostory, poldry, zajištění sesuvů půdy – výše podpory 85%
  • Nakládání s odpady – budování, rozšíření sběrných dvorů, sběrných míst vč. úpravy prostor, pořízení a instalace podzemních kontejnerů, pořízení nádob na tříděný odpad, budování kompostáren, třídící linky, řešení nakládání s nebezpečnými odpady – výše podpory 85%
  • Ochrana a péče o krajinu – tvorba biokoridorů, ÚSES, péče o chráněná území, informační tabule a naučné stezky v návaznosti na chráněná území, stavební úpravy pro průchod živočichů, obnova historických polních cest, výsadba stromořadí, vytváření a obnova vodních prvků, svodné hrázky, terasy a příkopy pro zadržení vody v krajině, úprava koryt a břehů toků, větrolamy, tvorba mezí a remízů, terénní úpravy a následná péče– výše podpory 85%
  • Zeleň v sídlech – výsadba, regenerace, obnova zeleně v obcích a městech, úpravy parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů, součástí může být opatření k retenci srážkové vody, terénní úpravy a následná péče – výše podpory 60%
  • Budování Kanalizací, ČOV a vodovodů v obcích nebo místních částech do 1000 obyvatel. – vyhlašuje Ministerstvo zemědělství, příjem žádostí do 14.8.2015 – výše podpory 50 až 70%.

Další plánované výzvy v oblasti životního prostředí:

  • Výstavba a rozšíření kanalizací, ČOV a vodovodů  - příjem žádostí od 1.10.2015 do 5.1.2016, výše podpory 60%
  • Podpora zateplování veřejných objektů a úspory energií – příjem žádostí od 15.10.2015 do 5.1.2016, výše podpory 60%

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy se poradenství v oblasti dotací věnuje už od roku 1998. Za dobu naší existence jsme pro rozvoj regionu získali finanční prostředky v celkovém objemu přes 2 miliardy Kč. Nabízíme komplexní péči o Váš projekt za férovou cenu, jejíž hlavní složka je odvislá od samotného získání dotace.

V případě zájmu o nezávaznou konzultaci projektových záměrů mě kdykoliv kontaktujte. V případě naše agentura nabízí také službu zpracování Programu rozvoje obce, dle aktuální metodiky MMR.

K problematice nového rozpočtového období také připravujeme řadu vzdělávacích akcí.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Mgr. Moniku Špačkovou, tel. 733 792 294.