ÚvodO společnosti Aktuality Nové výzvy OP životní prostředí

Nové výzvy OP životní prostředí

Státní fond životného prostředí aktuálně vypisuje několik nových výzev v rámci Operačního programu životního prostředí. Jedná se již o druhé kolo příjmu žádostí v rámci tohoto programu v tomto rozpočtovém období. Dotaci lze získat na oblasti nakládání se srážkovými vodami, modernizace veřejných rozhlasů, výsadbu a údržbu veřejné zeleně a další.
1. ZLEPŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ V SÍDLECH
(příjem žádostí 1. kolo 30.3. - 30.5. 2016, 2. kolo 15.8. - 17.10. 2016), dotace 60 %, min. výdaje 500 000 Kč. bez DPH.
Vhodný dotační titul pro zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí,lesoparků, remízů, průlehů.
V rámci programu je možné podpořit rovněž chodníky ze zatravňovacích dlaždic, a výdaje spojené s rekonstrukcí a realizací cest a pěšin s polopropustným a propustným povrchem.

2. ZAJIŠTĚNÍ POVODŇOVÉ OCHRANY INTRAVILÁNU je možné získat dotaci na:
- Příjem žádostí do 30.5.2016., dotace 85%, minimálně 200 tis. Kč
- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní atd.)
- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků (např. plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž)
- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně (výstavba suchých nádrží (poldrů)
- Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

3. PODPORA PREVENTIVNÍCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ :
- Příjem žádostí do 30.5.2016, dotace 70%, minimálně 200 tis. Kč
- Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány (např. budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby)
- Analýzy odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření (např. zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,studie odtokových poměrů)

4. VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ PRO SBĚR, TŘÍDĚNÍ A ÚPRAVU ODPADŮ, PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
(příjem žádostí 1.9. - 30.11. 2016), dotace 85 %, min. výdaje 500 000 Kč. bez DPH.
- Pro účely předcházení vzniku odpadů bude podporováno zavádění tzv. systému „door-to-door“, budování míst pro předcházení vzniku KO
 (např. pro nábytek, textil, BRKO), nákup svozové techniky
- Pro účely třídění a zvýšení podílu materiálového využití odpadů bude podporován mimo jiné nákup kompostérů, stavby sběrných dvorů a sběrných míst, pořízení odpadových nádob pro občany, pořízení techniky - lisů, štěpkovačů.

5. VÝSTAVBA KANALIZACÍ, VODOVODŮ, ČOV VČ. INTENZIFIKACE A MODERNIZACE
(příjem žádostí 17.10.2016 - 19.1.2017), dotace 63,25 % (po roce 2020 25 %), min. výdaje - vodovody 3 mil. Kč, kanalizace 4 mil Kč, ČOV 1 mil. Kč bez DPH.
U výzev bude podporována výstavba nových přípojek a převaděčů (nikoli rekonstrukce) vodovodů a kanalizací (oddílných, za předpokladu existující ČOV), intenzifikace a modernizace ČOV, pod podmínkou kvalitativních a kvantitativních změn.

Předpokladem pro podání žádostí do výše zmíněných opatření je zajištění potřebných dokumentací, povolení, rozhodnutí a stanovisek.
Nepodceňte proto čas pro přípravu Vašich projektů a s tím spojených potřebných formalit.

Naše agentura je připravena Vám poskytnout dlouhodobou koncepční spolupráci na daných projektech za férových podmínek.

V případě dotazů, či zájmu o spolupráci kdykoli kontaktujte:

Mgr. Tomáš Jurčeka
Tel: +420 739 719 638
Email: jurceka@rravm.cz