ÚvodO společnosti Aktuality Dotační program na obnovu a údržbu kulturního dědictví venkova

Dotační program na obnovu a údržbu kulturního dědictví venkova

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo nový dotační program zaměřený na financování obnovy památek na venkově. Od 27. ledna 2016 budou přijímány Žádosti o dotaci. Pojekty budou přijímány do 15.3.2016.
Program je zaměřen na Údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Program je určen pro území obcí do 5000 obyvatel.
Podporované oblasti:
16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Jedná  se  o  typ  objektu:  kaplička,  křížová  cesta,  zvonička,  boží muka,  smírčí  a  jiné  kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.
Podpora nejvýše 70%  od 15 000 do 700 000,- Kč
 
16.  B.  Údržba  a  obnova  významných  zemědělských  historických  dominant jedinečného charakteru
Jedná  se  o  významné  zemědělské  historické  dominanty  jedinečného  charakteru,  původně  sloužících  k hospodářským  účelům,  přičemž  realizace  projektu  nesmí  změnit  původní  účel objektu. Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.
Podpora nejvýše 70%  od 100 000 do 700 000,- Kč
 
16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy  potvrzením  muzea,  a  tím  splňovat  podmínku  zákona  č.  122/2000  Sb.,  o  ochraně  sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
Podpora nejvýše 70%  od 30 000 do 400 000,- Kč
 
16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Podpora nejvýše 70%  od 30 000 do 200 000,- Kč

Žadateli o dotaci mohou být.
- obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 5000 obyvatel,
- spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají působnost delší než 2 roky,
- zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- obecně prospěšné společnosti,
- vlastník objektu,
- vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
- uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.
 
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: RNDr. Otakar Prudila, tel. 737565954, prudil@rravm.cz